Podcast Nedir? Kimler Podcast Yayınlayabilir? Türkçe Podcastler ve Faydaları

Dilerseniz bu metni içeren youtube videosunu ‘’Sercan Anlatıyor’’ kanalından izleyebilirsiniz.

PodCast adı, Apple’ın iPod’unun popüler olmaya başladığı zamanlar ortaya çıkıyor. iPod ile Ingilizce yayın anlamına gelen Broadcast ’ten türetilmiş bir kelime.

Solda Dave Winer sağda Adam Curry
Really Simple Syndication sistemi ile takip ettiğiniz tüm yayınların bildirimlerini almanız mümkün.
PodCast dinlemek için onlarca platform var. Yeter ki size uygun olanı seçin.

Facebook | Instagram | Twitter | Spotify | iTunes | Apple Music

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme…

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Sercan Solmaz 👁‍🗨

Written by

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, ses mühendisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni me@sercansolmaz.com http://youtube.com/sercansolmaz

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store