13 mikrofonu deneyip, beraber farklılıkları inceliyoruz

Tüm mikrofonları eş zamanlı kaydedip, sabit kamera ve ışık ile ses senkronizasyonu yaparak sonuç almaya çalışırken ben :)

Merhaba hoş geldiniz.

Bir kaç bölümden oluşacak bir seriye başlıyorum.

Diyelim aklınızda Youtube, vimeo, udemy benzeri platformlarda hazırladığınız içerikleri sunmak gibi bir fikir var ama kararsızsınız. Web cam idare eder mi, telefonla çeksem olur mu, yoksa illa bir dslr makine mi lâzım, bunun mikrofonu var, ışığı var, tripodu var derken aklınız iyice karışmış olabilir. Bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak, ilk bölümde hangi tip mikrofonun nasıl etki verdiğini incelemeye çalıştım.

Bu paylaşımım daha çok duyma üzerine gerçekleştiği için sizi youtube üzerinde hazırladığım videoya davet etmek istiyorum. Aşağıda adı geçen mikrofonların hem seslerini duyup, kafanızdaki sistemi kurma konusunda fikir edinebilirsiniz.

Şimdiden iyi seyirler.

video düzenlemeleri 4–5 saatleri geçebiliyor zaman zaman

Sırası ile kullandığım mikrofonları aşıda link ve görselleriyle sıraladım.

Mikrofon 1: Logitech C920
Mikrofon 2: Sony HDR CX 115
Mikrofon 3: Samson C01
Mikrofon 4: Rode Stereo Video Mic
Mikrofon 5: SONY ILCE QX1
Mikrofon 6: SONY HDR AS 50
Mikrofon 7: EDIROL R09
Mikrofon 8: RODE NT USB
Mikrofon 9: SENNHESIER CLIP MIC DIGITAL
Mikrofon 10: IPHONE KULAKLIĞI -EarPod-
Mikrofon 11: SAMSUNG GALAXY S5
Mikrofon 12: IPHONE 6S
Mikrofon 13: IRIG MIC STUDIO

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Sercan Solmaz 👁‍🗨

Written by

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni me@sercansolmaz.com http://youtube.com/sercananlatiyor

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade