Youtube İçin Hangi Mikrofonla, Nasıl Sonuç Alırız?

13 mikrofonu deneyip, beraber farklılıkları inceliyoruz

Tüm mikrofonları eş zamanlı kaydedip, sabit kamera ve ışık ile ses senkronizasyonu yaparak sonuç almaya çalışırken ben :)

Merhaba hoş geldiniz.

Bir kaç bölümden oluşacak bir seriye başlıyorum.

Diyelim aklınızda Youtube, vimeo, udemy benzeri platformlarda hazırladığınız içerikleri sunmak gibi bir fikir var ama kararsızsınız. Web cam idare eder mi, telefonla çeksem olur mu, yoksa illa bir dslr makine mi lâzım, bunun mikrofonu var, ışığı var, tripodu var derken aklınız iyice karışmış olabilir. Bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak, ilk bölümde hangi tip mikrofonun nasıl etki verdiğini incelemeye çalıştım.

Bu paylaşımım daha çok duyma üzerine gerçekleştiği için sizi youtube üzerinde hazırladığım videoya davet etmek istiyorum. Aşağıda adı geçen mikrofonların hem seslerini duyup, kafanızdaki sistemi kurma konusunda fikir edinebilirsiniz.

Şimdiden iyi seyirler.

video düzenlemeleri 4–5 saatleri geçebiliyor zaman zaman

Sırası ile kullandığım mikrofonları aşıda link ve görselleriyle sıraladım.

Mikrofon 1: Logitech C920
Mikrofon 2: Sony HDR CX 115
Mikrofon 3: Samson C01
Mikrofon 4: Rode Stereo Video Mic
Mikrofon 5: SONY ILCE QX1
Mikrofon 6: SONY HDR AS 50
Mikrofon 7: EDIROL R09
Mikrofon 8: RODE NT USB
Mikrofon 9: SENNHESIER CLIP MIC DIGITAL
Mikrofon 10: IPHONE KULAKLIĞI -EarPod-
Mikrofon 11: SAMSUNG GALAXY S5
Mikrofon 12: IPHONE 6S
Mikrofon 13: IRIG MIC STUDIO

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme…

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Sercan Solmaz 👁‍🗨

Written by

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, ses mühendisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni me@sercansolmaz.com http://youtube.com/sercansolmaz

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store