Youtube İçerik Üretimi Seminerleri Başlıyor- (Youtuber Olmak- Youtube İçin Profesyonel İçerik Oluşturmak)

Online Seminerler Başlıyor.. İlk başlangıcımız “Youtube İçerik Üretimi

31 Mayıs 21:30’da Zoom ile ilk ders tanıtımını yapacağız.

ayrıntılar bu videoda

Online Seminer, ‘’Zoom Meeting’’ üzerinden canlı olarak gerçekleşecektir. Tek oturum için katılım sınırı 100 kişidir. Talep olduğu takdirde 101. katılımcı itibariyle yeni programlama yapılacak, böylece her isteyen ücretsiz derse katılabilecektir)

Kanal açmak, açtığı kanalı geliştirmek, teknik bilgi edinmek ve tavsiyeler almak için 3 günlük online seminerlerin neler içereceğinin plânı bu tanıtım dersinde olacak. Siz ya da bu işe hevesliler, hepinizi bekleriz.

KATILIM FORMU: >> www.sercansolmaz.com/youtubeseminer

dilerseniz beni aşağıdaki adreslerden takip edebilir, mini ev albümüme de kulak verebilirsiniz. Zaman ayırıp da okuduğunuz için teşekkürler

Facebook | Instagram | Twitter | PODCAST | Spotify | iTunes |

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store