Youtube’un Dibi Hareketi İçin Kanal Önerileriniz Hangileri?

Keşfedilmemiş kanallara beraber göz atalım.

Merhaba hoş geldiniz.

Uzun zamandır içerik üretiyor ya da içerik oluşturmaya yeni yeni başlayıp, aklınızdaki hedeflere ulaşma amacınıza yavaş yavaş yaklaşıyor olabilirsiniz.

Benim de pekâla ulaşmayı hedeflediğim bir kitle, sesimi duyurmak istediğim, kendi alanımdaki işin meraklıları, bilgilendirmek istediğim hevesliler var. Hemen her hafta ses kayıt teknolojileri ve içerik üretimi alanındaki videolarımla bunları sağlamaya çalışıyorum.

Şimdi henüz çok değil belki ama 6500 abonedeyken, naçizane destek olmak için bir harekete ben de dahil olmak istiyorum.

Hemen hemen 1,5 yıl kadar bir süredir youtube’da “ses kayıt ve müzik teknolojileri ve video içerik üretimi” ile ilgili videolar hazırlıyorum. Bu konunun gayet zahmetli bir süreç olduğunu, disiplinli olarak çalışınca bile kişiyi motivasyon anlamında ne kadar zorladığını zamanla ben de anlıyor ve öğreniyorum.. Kanalım çok kalabalık değil ama ben de kendi çapımda eğer burada içerik üreten arkadaşlarım varsa, vaktiyle başta Murat Sönmez’in, Barış Özcan’ın destek verdiği gibi “YouTube’un Dibi” hareketine katkı sağlamak istiyorum.

Youtube’da takibe değer ancak henüz keşfedilmemiş, abonesi az olan kanallara, #youtubeundibi hareketiyle, ben de kendi çapımda destek vermek istiyorum.. Önerilerinizi yazarsanız, bununla ilgili bir çalışma da yapmak isterim.

Belki önerilen her kanalı bir listeye ekleyemem ama, içlerinde yapabileceğim bir seçkiyle en rafine kanalları sizlere tanıtmak isterim. O yüzden darılmaca gücenmece olmasın lütfen. Tahminimce 25–30 kanal gibi bir sayıda kanal tanıtabilirim gibi düşünüyorum ilk adımda. Kaç kanal önerisi gelecek bilemiyorum. Daha önceki Instagram ve YouTube topluluk paylaşımlarımda da bazı öneriler aldım. Hepsini toparlayıp, üzerinde çalışıp yayınlamayı düşünüyorum. ‘’Youtube’un Dibi‘‘ videosunu yayınlayana kadar, siz önerilerinizi gönderebilirsiniz. Baktık çok tuttu, 2.3 4. O şekilde zaman zaman yine bu gibi etkinlikleri çoğaltırız.

Bunun için…

Sizlerden ricam duyulmasını istediğiniz YouTube kanalını, dilerseniz kanalı tanımlayarak da aşağıda belirtmeniz.

Örneğin:

Sercan Anlatıyor
Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri ve İçerik Üretimi Konularında Bir Kanal

Bu gayet yeterli olacaktır.

Kanalıma abone olun, aboneye abone, 5 aboneye 70 aboneyle geri dönüş yaparım, takip edin pişman olmazsınız, ‘’şahitlerim var, son videomda havada durdum’’ gibi yorumlar kanal tarafından filtreleniyor. O şekilde bir ayar yaptım. Belki de hepimize faydalı, iyi bir şeyler paylaşacakken yorumunuzun görünmez olmasını istemem. Buna lütfen dikkat edelim.

Haydi yorumlarda buluşalım.

Görüşmek üzere.

Sercan Anlatıyor’dan herkese güzel günler.

dilerseniz beni aşağıdaki adreslerden takip edebilir, mini ev albümüme de kulak verebilirsiniz. Zaman ayırıp da okuduğunuz için teşekkürler

Facebook | Instagram | Twitter | Spotify | iTunes | Apple Music

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme…

Her Şeyden Biraz
Sercan Solmaz 👁‍🗨

Written by

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, ses mühendisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni me@sercansolmaz.com http://youtube.com/sercansolmaz

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store