Youtube’un Dibi Hareketi’nde Takibe Değer Kanallar Önerileriniz

‪Youtube’da takibe değer ancak henüz keşfedilmemiş, abonesi az olan kanallara, #youtubeundibi hareketiyle, ben de kendi çapımda destek vermek istiyorum.. Önerilerinizi yazarsanız, bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum..

Hazırlıkları yaptıktan sonra da kısa zamanda Youtube kanalımda ve burada yayınlayacağım.

dilerseniz beni aşağıdaki adreslerden takip edebilir, mini ev albümüme de kulak verebilirsiniz. Zaman ayırıp da okuduğunuz için teşekkürler

Facebook | Instagram | Twitter | Spotify | iTunes | Apple Music

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store