Apache2 Basic Authentication

sites-available altında oluşturduğumuz conf dosyasının içerisine aşağıda ki kod bloğunu ekliyoruz.

<Directory "/var/www/html/protected">
AuthType Basic
AuthName "Authentication Required"
AuthUserFile "/etc/htpasswd/.htpasswd"
Require valid-user
  Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

daha sonra yeni bir htpasswd kullanıcısı oluşturuyoruz.

htpasswd /etc/htpasswd/.htpasswd admin

bize admin kullanıcısı için parola soracaktır ve yazdığımız parolayı hash’leyerek sistemde saklayacaktır.


son olarak şifre koruması uyguladığımız siteye erişmeye çalıştığımızda aşağıda ki gibi bize kullanıcı adı ve parola soracaktır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Serhan’s story.