‘Kullanıcı Deneyimi’nin yatırıma geri dönüşü

Kullanıcı deneyimi, sadece kullanıcılar için değil, firmaların geleceği için de — büyük oranda maddi — değer sağlıyor.

Bugün, firmaların birbirleriyle olan rekabetinde öne geçebilmelerini sağlayacak olan ve kullanıcı deneyimine neden yatırım yapmaları gerektiğini anlatan bir infografik paylaşıyoruz sizlerle.

(İnfografiğin tam halini görmek için üzerine tıklayınız.)


Originally published at blog.designedbysherpa.com on August 17, 2015.

Like what you read? Give Orkun Duyar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.