ฉลองครบรอบ 1 ปี SIX และ BITKUB แจกกว่า 100,000 SIX

SIX network
Mar 15 · 1 min read

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเหรียญ SIX มีปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่ 10.9 ล้าน SIX ต่อวัน เห็นได้ชัดว่าในตลาดไทยมีคนให้ความสนใจในเรื่อง Cryptocurrency เพิ่มขึ้นพอสมควร

ทางทีมงาน SIX Network จึงตระหนักดีว่า เราจะต้องมุ่งมั่นทุมเทให้กับการพัฒนาโปรเจคที่เราเริ่มต้นขึ้นมาให้มีศักยภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และในเร็วๆนี้ SIX Network ได้เตรียมพัฒนาระบบ ECHO เพื่อใช้ในการรักษาลิขสิทธิ์ให้กับกลุ่มนักสร้างสรรค์ มีการเพิ่มฟังชั่นต่างๆให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานได้ง่ายและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังคงมองพาทเนอร์วิสัยทัศน์ที่ร่วมกันทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย

สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างกับ SIX Network ตลอดมา เราสัญญาว่าจะทำการพัฒนาโครงการใหม่ๆออกมาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ส่วนของกิจกรรมครบรอบ 1 ปีที่ทาง SIX ได้ทำร่วมกับ Bitkub นั้นเพียงทำตามกติกาง่ายๆ ดังนี้

  1. เทรดเหรียญ SIX มากกว่า 500 บาท กดรับฟรี 19 SIX
  2. เทรดเหรียญใดก็ได้ มากกว่า 1,000 บาท กดรับฟรี 10 SIX

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถกดรับเหรียญได้ที่หน้า Market โดยตรง!

ระยะเวลา : 15 มีนาคม-จนกว่าจะแจกครบ

เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

  1. ผู้ใช้งานสามารถเทรดเหรียญ SIX ขั้นตํ่า 500 บาทเพื่อรับ 19 SIX เงื่อนไขนี้จำกัดทั้งหมดที่ 70,015 SIX
  2. ผู้ใช้งานสามารถเทรดเหรียญใดก็ได้ ขั้นตํ่า 1,000 บาทเพื่อรับเพิ่มอีก 10 SIX เงื่อนไขนี้จำกัดทั้งหมดที่ 30,000 SIX
  3. 1 ผู้ใช้สามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 ครั้งต่อ 1 เงื่อนไขเท่านั้น
  4. บริษัทบิทคับ ออนไลน์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สำหรับผู้เข้าร่วมที่ทำตามเงื่อนไขในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

ติดตามข่าวสารจาก SIX Network ได้ที่นี่

#SIX #SIXNETWORK #ECHO #Dapp #Klaytn #Blockchain

SIX.network

Reinventing the digital economy

SIX network

Written by

SIX.network

Reinventing the digital economy

More From Medium

More on Cryptocurrency from SIX.network

More on Cryptocurrency from SIX.network

More on Cryptocurrency from SIX.network

SIX Network’s Progress Update

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade