SIX.network
Published in

SIX.network

SIX Network ร่วมกับ Claim Di ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบประกันภัยอัจฉริยะบนเทคโนโลยี Blockchain

SIX Network ผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain ได้ประกาศลงนามความร่วมมือกับ Claim Di บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีวงการประกันของไทย (InsurTech) เพื่อร่วมกันสร้างระบบประกันภัยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Blockchain มุ่งปฏิวัติวงการธุรกิจประกันภัย

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ SIX Network กับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ “Claim Di” แพลตฟอร์มเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่ช่วยให้ประกันสามารถลดเวลา ต้นทุนและกลโกง (Fraud) ทั้งยังสามารถให้ผู้เอาประกันภัยสามารถทำเคลมรถยนต์ได้เองโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากข้อมูลปี พ.ศ.2562 มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสูงถึง 1.6 ล้านดาวน์โหลด ให้บริการรับแจ้งเหตุ และทำเคลมผ่านแพลตฟอร์มไปมากกว่าปีละ 3,000,000 งาน (Incident) ทั่วประเทศ โดยมีพนักงาน Claim Di Bike 12,500 คน ในทุกอำเภอ ทุกเกาะ ทุกดอย มีตำรวจคอยออกช่วยเหลืออยู่ในระบบ 200,000 นาย ครอบคลุม 1,482 สถานีตำรวจทั่วประเทศ และบริษัทประกันภัยทั้งหมด 50 ประกันภัย และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพฯ (BDMS) รอรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งสองบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสและตัดสินใจจับมือเป็นพันธมิตรธุรกิจเพื่อทำงานร่วมกัน โดยใช้จุดแข็งในความเชี่ยวชาญที่สร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

โดย SIX Network ได้นำ ‘snap’ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่ายด้วยเทคนิค Capture-locked image ที่มีเทคโนโลยี Blockchain อยู่เบื้องหลัง มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันหลักของบริษัท Claim Di อย่าง Claim Di, Me Claim, และ Police i lert u โดยเทคโนโลยีของ snap จะช่วยให้การถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ อาทิ ตำแหน่ง รูปภาพ สภาพแวดล้อม และวิเคราะห์รายละเอียดของในรูป จัดเก็บลงใน Blockchain ทันที เพื่อประกอบเป็นหลักฐานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการปลอมแปลง

นอกจากหลักการจัดเก็บดังกล่าว ยังสามารถแยกความเป็นเจ้าของของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่ กล่าวคือ ผู้ขับขี่สามารถเลือกที่อนุญาตให้นำประวัติการตรวจสภาพรถ การเคลมประกัน หรือประวัติที่ขับรถโดยไม่มีอุบัติเหตุมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยซึ่ง อาจจะได้รับผลประโยชน์จากเบี้ยประกันภัยที่ลดลง หรือเพื่อยืนยันความปลอดภัยหากทำงานเกี่ยวข้องกับการขับขี่ เป็นต้น

ซึ่งการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ ยังวางแผนที่จะนำข้อมูลอุบัติเหตุ และข้อมูลเหตุด่วนเหตุร้าย เป็นแบบไม่ระบุชื่อ (Anonymous) ซึ่งหากได้รับอนุญาตจากผู้ขับขี่ และบริษัทประกัน จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางนำไปวิเคราะห์อุบัติเหตุตามท้องถนน และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analysis) เพื่อนำไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่ หรือป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ระบบที่ SIX Network และ Claim Di ร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการวางรากฐานของ “ระบบประกันอัจฉริยะโดย Blockchain และการจัดการด้านข้อมูล” ที่ผู้ใช้งานสามารถดูแลข้อมูลของตัวเองและจัดการเรื่องเบี้ยประกันได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย นับว่าเป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งานจริงในแวดวงประกันภัยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ายอดขายในปี 2562 สูงถึง 140,000 ล้านบาท ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับผู้คนครั้งสำคัญของประเทศไทยและสร้างแนวทางใหม่สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

เกี่ยวกับ ‘snap’

‘snap’ เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ช่วยตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยี Capture-Locked Image (CLI) ที่มีการใช้ข้อมูลจาก sensor หลายๆ รูปแบบจากโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากภายนอก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ และข้อมูลจากภาพถ่าย และนำเก็บลงใน blockchain ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงในแง่ของการดัดแปลงภาพถ่าย

snap ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงในรูปแบบของข้อมูลภาพถ่าย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเองทีละรูป จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานของทั้งบุคคลและองค์กร

เทคโนโลยีที่ใช้ใน ‘snap’

Capture-Locked Image (CLI) ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลักๆที่สำคัญ (เช่น Blockchain, AI และ ML) เมื่อเปิดกล้องถ่ายภาพ CLI จะทำการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ถ่ายภาพ และเมื่อถ่ายภาพจะมีการบันทึกข้อมูลต่างๆจากภาพถ่าย เช่น sun azimuth, ตำแหน่ง, แสง, สถานที่, เวลา วันที่, ความสว่าง, และข้อมูล Metadata อื่นๆ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์โดยใช้ 4 อัลกอริทึม (ได้แก่. aHash, pHash, dHash และ wHash) เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง blockchain และเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพถ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่ายนั้นเป็นภาพถ่ายต้นฉบับจริงๆ

ติดตามผลงานของพวกเราล่าสุดได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

Official Channels

· Website: https://six.network

· Facebook: https://www.facebook.com/thesixnetwork (Official)

· Medium: https://medium.com/six-network (Official)

· Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3222272

· Github: https://github.com/thesixnetwork

· Reddit: https://www.reddit.com/r/sixnetwork/

· Kakao: https://open.kakao.com/o/gQNRT5K

· Twitter: https://twitter.com/theSIXnetwork

· Telegram community: https://t.me/SIXNetwork (International)

· Telegram Korean: https://t.me/SIXnetworkKorea

· Telegram Chinese: https://t.me/sixcn

· Telegram Thai: https://t.me/SIXnetworkTH

#SIX #SIXNETWORK #ECHO #Dapp #Klaytn #Blockchain

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SIX Network

SIX Network

The ultimate DeFi protocol for investors make the most from the crypto assets.

More from Medium

0bOptions Integrates Chainlink Keepers to Decentralize the Automation of Its Prediction Market

Minting 100 RMRK 2.0 NFTs, Part 3 : IPFS and Minting

Week #39

Magic Eden to Integrate ETH Minting with upcoming Bubblegoose Ballers NFT Launch from WAGMI Beach