Federal siyosat

Katta hududga ega ko‘pgina mamlakatlar, masalan Rossiya, AQSh, Germaniya va Braziliya federal respublikalar hisoblanadi. «Federal» so‘zi mamlakatning o‘z hukumatiga ega bo‘lgan va markaziy hukumat tomonidan o‘rnatilgan qonun-qoidalarga amal qilishga rozilik bildirgan mustaqil davlatlarga bo‘linganligini bildiradi. «Respublika» esa — bu monarxdan (qirol yoki qirolichadan) farqli o‘laroq rahbari saylanadigan mamlakat hisoblanadi. Hindiston — dunyodagi eng ko‘p aholiga ega federal respublikadir. Unda milliarddan ortiq kishi yashaydi. Va ularning har biri o‘z vakiliga ega. Hindiston 29 ta shtatga va 7 ta ittifoqdosh hududlarga bo‘linadi.

Hindiston

Hukumat darajalari

Prezident qonunlarni va Federal parlament farmoyishlarini imzolaydi.

Parlament deputatlari umumiy saylovlarda saylanadi.


Ko‘pgina shtatlar kichikroq hududga ega viloyatlarga, tumanlarga bo‘linib, ularning ham o‘z hukumatlari mavjud.

Tumanlar nisbatan maydaroq hududlarga bo‘linishi mumkin. Eng yirik shaharlar kengashlar tomonidan boshqariladi. Hindistonda qishloqdagi boshqaruv organlari panchayat deb ataladi.

Djavaxarlal Neru (1889–1964), Hindiston bosh vaziri

Davomi: Xalqaro siyosat

Siyosat nima?

Biz yoshlarga siyosat haqida tushunarli tilda gapirib…

Azamat Shamuzafarov

Written by

Siyosat nima?

Biz yoshlarga siyosat haqida tushunarli tilda gapirib beramiz

More From Medium

More on Uzbekistan from Siyosat nima?

More on Uzbekistan from Siyosat nima?

Fuqaro sifatida nima qila olasiz?

More on Siyosat from Siyosat nima?

More on Siyosat from Siyosat nima?

Jamiyatni kim boshqaradi

More on India from Siyosat nima?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade