Mahalliy siyosat

Siyosiy yangiliklar odatda markaziy hukumat faoliyatiga tegishli bo‘ladi. Bunda kundalik hayot ko‘proq ularning shaharlari va viloyatlaridagi sharoitlarga bog‘liq. Bu mahalliy hukumatlar dunyosi.

Markaziy hukumat:

  • Butun mamlakatga tegishli bo‘lgan qarorlarni qabul qiladi.
  • Yirik pul mablag‘larini boshqaradi.

Mahalliy hukumat:

  • Unchalik katta bo‘lmagan hududda amal qiladigan qarorlarni qabul qiladi, agar ular mamlakat qonunlariga zid bo‘lmasa.
  • Nisbatan kichik moliyaviy masalalarni hal qiladi.
Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo’jaev mahalliy hokimiyat vakili

Masalan:

Markaziy hukumat yangi binolarni qurish qoidalarini qabul qildi:
— Yangi binolar kamida to‘rt qavatli bo‘lishi zarur.
— 40 yillikdan ortiq daraxtlarni, agar ular bo‘lg‘usi qurilish maydonida joylashgan bo‘lsa kesish mumkin emas.

Mahalliy hukumat aniq binolarning loyihalarini ko‘rib chiqadi:

  • Loyiha kamida to‘rt qavatdan iboratmi?
  • Uning joylashuvi shahrimizning bosh rejasiga mos keladimi?
  • Uning qurilishiga e’tiroz bildirayotganlar ko‘pmi?
  • Bu qurilish shahrimizga pul oqimini jalb qiladimi?
  • Qurilish joyidagi eski daraxtlarni shaharning boshqa qismiga ko‘chirish mumkinmi?
  • Loyihada jinoiy tusdagi ishlar yo‘qmi?

Agar senga birorta qurilayotgan bino yoqmasa mahalliy hukumat(hokimiyat)ga murojaat qilish zarur.

Davomi: Federal siyosat

Azamat Shamuzafarov

Written by

Siyosat nima?

Biz yoshlarga siyosat haqida tushunarli tilda gapirib beramiz

More From Medium

More on Uzbekistan from Siyosat nima?

More on Uzbekistan from Siyosat nima?

Fuqaro sifatida nima qila olasiz?

More on Politics from Siyosat nima?

More on Politics from Siyosat nima?

Jamiyatni kim boshqaradi

More on Politics from Siyosat nima?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade