Ovoz berish huquqi barcha uchun (emas)

Azamat Shamuzafarov
Nov 3, 2019 · 3 min read

Ayrim hollarda ovoz berish huquqini qo‘shishga to‘g‘ri keladi. Ushbu sxemada sen hukumatlar qanday qilib asta-sekin ayollarga va boshqa bu huquqdan mahrum kishilarga ovoz berishga ruhsat berganlarini ko‘rasan.


19 asr
19 asrning demokratik mamlakatlarida faqat erkak jinsidagi ko‘chmas mulk egasi ovoz berishi mumkin bo‘lgan. Ya’ni faqat ta’minlangan erkaklargina ovoz berganlar.

Asr o‘rtalariga kelib bu qoida deyarli barcha joyda bekor qilindi. Fransiyada 1848 yilga kelib ham boy, ham kambag‘al erkaklarga ovoz berishga ruhsat etilgan. Ayollarga yana deyarli 100 yil kutishga to‘g‘ri keldi.

1893 yil, Yangi Zelandiya
Barcha kattalar, shu jumladan ayollar ham ovoz berish huquqiga ega bo‘lgan dunyodagi birinchi mamlakat.

1893 yil 28-noyabrda Tahakopaning Janubiy Otagodagi kichkinagina saylov uchastkasida ayollar birinchi marta ovoz berishmoqda.

1906 yil, Finlyandiya
Ayollarga saylash va saylanish imkonini bergan birinchi Yevropa mamlakati.

1929 yil, Ekvador
Janubiy Amerikada ayollar uchun saylash huquqini bergan birinchi mamlakat.

1931 yilda Shri-Lanka

1931 yil, Shri- Lanka
Ayollar ovoz bergan Osiyoning ilk mamlakati. 1960 yilda Shri-Lankada ilk bor ayol kishi bosh vazir lavozimini egalladi.

1945 yil, Senegal va Togo
Afrikaning teng saylash huquqiga ega birinchi mamlakatlari. To‘g‘ri, u yerda saylovlar Fransiya nazorati ostida o‘tkazilgan, axir ular mustamlaka bo‘lgan …

Ozodlikka erishish

1947 yil, Pokiston va 1950 yil, Hindiston
Hindiston va Pokiston 1947 yilgacha Britaniya mustamlakasi bo‘lgan. So‘ngra ular ikkita mustaqil davlatga ajraldi. Ko‘p o‘tmay ayollar ovoz berish huquqiga ega bo‘ldi.

1960 yil, Kanada
Kanada tub aholisi — u yerda yevropaliklar kelguniga qadar yashagan kishilarning avlodlari, — faqat 1960 yilga kelib ovoz berish huquqiga erishdi.

Prezident Lindon Jonson, Martin Lyuter King Kich. va Roza Parks 1965 yil 6 avgustda Ovoz berish huquqlari to’g’risidagi aktni imzolashda.

1965 yil, AQSh
Nazariy jihatdan qora tanlilar 19 asrdayoq saylovlarda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan, biroq ayrim shtatlardagi irqchilik qonunlari ularga ovoz berish imkonini bermasdi. 1965 yilda saylov huquqlari to‘g‘risidagi Qonun e’lon qilindi va u butun mamlakatda qora kishilarning ovoz berish huquqini himoya qilar edi.

1967 yil, Avstraliya
Mahalliy tub aholi ovoz berish huquqini qolgan Avstraliya aholisiga nisbatan ancha kech qo‘lga kiritdi.

1994 yil, JAR
Oq janubiy afrikaliklarga ko‘proq huquqlarni beruvchi aparteidning irqchilik tizimi bekor qilingach, qora tanlilar umumiy saylovlarda ovoz berish huquqini qo‘lga kiritdi.


Sufrajistkalar

Ayollar urushda

Frantsuz ayollar saylov huquqi, 21 aprel (1944)

Irqchilik va saylov huquqi

Davomi: Saylov — nozik masala

Siyosat nima?

Biz yoshlarga siyosat haqida tushunarli tilda gapirib…

Azamat Shamuzafarov

Written by

Siyosat nima?

Biz yoshlarga siyosat haqida tushunarli tilda gapirib beramiz

More From Medium

More on Uzbekistan from Siyosat nima?

More on Uzbekistan from Siyosat nima?

Fuqaro sifatida nima qila olasiz?

More on Politics from Siyosat nima?

More on Politics from Siyosat nima?

Jamiyatni kim boshqaradi

More on Politics from Siyosat nima?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade