SnapBots_News
Published in

SnapBots_News

Những tín hiệu xanh cho tiền điện tử tại Ấn Độ

Trong khi có rất nhiều đồn đoán liên quan đến luật tiền điện tử ở Ấn Độ, một số ngân hàng lớn như Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và Ngân hàng HDFC đã gửi email cho khách hàng cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của họ để giao dịch tiền điện tử, với lý do người dùng giao dịch tiền ảo có thể phải đối mặt với việc tạm ngưng tài khoản từ năm 2018 từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vào ngày 31 tháng 5 đã tuyên bố rằng các ngân hàng và các tổ chức được quản lý khác không cần trích dẫn thông tư năm 2018 của mình về tiền điện tử vì nó đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ thông qua vào tháng 3 năm 2020.

Tuyên bố trên từ RBI đã đưa ra một tín hiệu xanh và một tia hy vọng cho tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử trong nước.

Theo dữ liệu, người Ấn Độ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào thị trường tiền điện tử, khiến Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia đầu tư tiền điện tử hàng đầu.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương đã yêu cầu các ngân hàng thực hiện quy trình thẩm định khách hàng cần thiết phù hợp với các quy định quản lý các tiêu chuẩn về Biết khách hàng của bạn (KYC), Chống rửa tiền (AML), Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) và các nghĩa vụ của các tổ chức được quản lý theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, (PMLA), 2002.

Nguồn: Bloomberg

Về SNAPBOTS

SnapBots (www.snapbots.io) tại BVI, là nhà cung cấp bot giao dịch tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người dùng toàn cầu. Được thúc đẩy bởi các lĩnh vực máy học và học sâu, nó nhằm mục đích cung cấp các bot giao dịch như một dịch vụ. Dựa trên công nghệ dữ liệu lớn, SnapBots tạo ra các tín hiệu giao dịch mẫu biểu đồ AI.

Về SNAP

SNAP là viết tắt của SnapBots Token dựa trên Ethereum và được sử dụng trong hệ thống của các bot AI dựa trên chuỗi khối SnapBots.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
SnapBots- https://snapbots.io
Tham gia cộng đồng của chúng tôi- t.me/SnapB

--

--

This is the official news channel for SnapBots.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store