SnapBots_News
Published in

SnapBots_News

SnapBots News Review — Nam Phi muốn đưa sàn giao dịch tiền điện tử vào nghị định

Nhóm công tác Fintech liên chính phủ của Nam Phi (IFWG), một thành viên của Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB), đã phát hành một báo cáo quan điểm mới kêu gọi quy định về hệ sinh thái tiền điện tử của quốc gia này.

Trong tài liệu, IFWG, khuyến nghị “một cách tiếp cận theo giai đoạn để đưa tài sản tiền điện tử vào quy định thông qua quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP).”

Tài liệu 49 trang trình bày 25 khuyến nghị về chính sách, luật pháp và quy định của Nam Phi được sửa đổi đối với tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan.
Theo IFWG, báo cáo vị trí được nhóm thành ba loại bao quát.

Hạng mục đầu tiên:
Nhóm công tác khuyến nghị CASP tuân thủ các yêu cầu của pháp luật nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (AML / CFT).

Loại thứ hai:
IFWG cho biết họ muốn Phòng Giám sát Tài chính (Finsurv) của SARB “chịu trách nhiệm giám sát và quản lý đối với việc giám sát các dòng tài chính xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử và CASP

Loại thứ ba:
IFWG khuyến nghị rằng tài sản tiền điện tử phải được khai báo là sản phẩm tài chính. Tuyên bố như vậy sẽ yêu cầu CASP “trở thành người trung gian được cấp phép và cung cấp việc cung cấp lời khuyên cho các thực thể đó.”

Nguồn: https://news.bitcoin.com/south-africa-working-group-releases-new-position-paper-regulation-crypto-assets-providers/

Về SNAPBOTS

SnapBots (www.snapbots.io) tại BVI, là nhà cung cấp bot giao dịch tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người dùng toàn cầu. Được thúc đẩy bởi các lĩnh vực máy học và học sâu, nó nhằm mục đích cung cấp các bot giao dịch như một dịch vụ. Dựa trên công nghệ dữ liệu lớn, SnapBots tạo ra các tín hiệu giao dịch mẫu biểu đồ AI.

Về SNAP

SNAP là viết tắt của SnapBots Token dựa trên Ethereum và được sử dụng trong hệ thống của các bot AI dựa trên chuỗi khối SnapBots.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
SnapBots- https://snapbots.io
Tham gia cộng đồng của chúng tôi- t.me/SnapB

--

--

This is the official news channel for SnapBots.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store