Porträttfoto med mobilen. Dina bästa tips?

Just nu håller jag på med en fotomanual för Sveriges Radios journalister. I den manualen ska jag ge tips på porträttfoton till sociala medier — och då vill jag gärna ge lite specifika tips för att ta foton med mobilen.

Kommentera gärna dina bästa tips! ❤

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.