Vardagsgräv — tips och trix för att granska makten i vardagen

Robert Jacobsson
Apr 8, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post
Marja Grill.

“Det är inte alltid det finns tid att sätta sig med ett stort grävjobb i flera veckor. Men det finns sätt att göra mindre gräv i vardagen. Marja Grill ger dig handfasta råd kring hur du kan granska makten samtidigt som du skriver polisnotiser” — om föreläsningen på Grävs hemsida.

Marja Grill berättade i sin föreläsning om sina lärdomar. Här får du erfarenheterna i punktform.

 • Undvik kaos.
  Använd en arbetsbok: Mind manager, Trello eller Excel — eller varför inte ett vanligt worddokument?
Image for post
Image for post
 • Bryt ner din granskning i en att-göra-lista.
  Så små bitar som möjligt. Varje samtal/mail/åtgärd. Ska kännas lätt (och då roligt) att göra nästa steg.
 • Dissa inte!
  En kan dissa sig själv. Se exempelvis 5 sätt att sänka en story. Känn igen det!
  1. “Men är det så konstigt egentligen?” Ofta använt av makthavare, smyger sig ibland ända in på redaktionen.
  2. “Men varför skulle de ljuga?” Används av de med stark auktoritetstro.
  3. “Men varför skulle de inte ljuga?” Används av de cyniska.
  4. “Men är det här så speciellt egentligen?” Om stories som berör många människor.
  5. “Hur många berörs egentligen av det här?” Om stories som berör få människor.
 • Missa inte dokumentet!
  Tänk på att det kan finnas viktiga dokument att stärka storyn. Mail är bra att begära ut för att se spelet bakom, för att få bakgrundskunskap och för att koppla ihop personerna.
Image for post
Image for post
 • Prognoser.
  Ibland görs prognoser om du går tillbaka i tiden. Titta om någon visste att det skulle bli så här.
 • Vart går pengarna?
  Tänk på att det kan finnas hårda siffror att ta reda på. Du kan kika in årsredovisning.
 • Du kan visst wallraffa!
  Även om det bara är små gräv, så kan du exempelvis wallraffa inom konsument (“bara vara en kund”). Du kan exempelvis gå till ställen för att dubbelkolla om vad som händer om vi går och tittar om exempelvis rykten stämmer.
 • Gå inte på myndighetsspråk!
  Det är lätt att fastna i språket (och myndighetens perspektiv) än vad grejen är.
 • Gå inte vilse i sociala medier!
  - Använd Tweetdeck! Skapa kolumner!
  - Hitta personer på plats — exempelvis kan du söka efter: LONDON AND (jag OR min OR vår) lang:sv. Du skriver kanske vår londonresa, min resa till London etc.
  - Hitta “alla grupper som X lajkat på FB” — Marja trycker på graph.tips
 • Publicera inte för tidigt!
  Det häftiga med egna granskningar är att vi styr över dessa själva, säger Marja. Men tänk på att ha rätt på varje sak, så ta tiden att dubbelkolla detaljer. Det kan komma in nya uppgifter som du behöver kolla på. Slåss på din redaktion så du känner dig helt säker. Annars kan hela arbetet gå till spillo.
 • Låt inte andra ta över din story
  Sök upp, när händer nästa grej i storyn och återvänd till storyn senare för att titta upp hur det har gått exempelvis.

Marja Grills tips för ansvarsintervjun

 • Bli inte bortdribblad!
  När du gjort all granskning och har alla dokument, letat i sociala medier. Nu ska du göra ansvarsintervjun — och det är svårt.
  - Förbered din intervju: vad har personen sagt förut i ämnet? Gå igenom argumentet och gör ett rollspel med sig själv eller kollega. Om personen svarar så här, om jag ställer så här. Då svamlar du mindre — du gör mer effektiva och korta frågor.
 • I ansvarsintervjun finns det svar du inte ska köpa:
Image for post
Image for post
 • Den ovidkommande pudeln:
  Pudlar som inte är pudlar — exempelvis fejkpdlar. För tillbaka intervjun till sakfrågan. Du kom inte för att ställa intervjupersonen till svars för den fejkade pudeln.
 • Babapapapudeln:
  Konkretisera: “Så när du sa XXX så stämde alltså inte det- varför sa du så då?”.
 • Stå på dig! Men gör det vänligt.
  När du exempelvis ställer samma fråga om och om igen, när intervjupersonen inte vill svara på frågan — tänk på att inte brusa upp. Annars faller sympatin tillbaka på intervjupersonen. Försök att inte höja tonläget och dämpa din irritation exempelvis.

Socialamedier

Sociala medier-journalistik från Sveriges Radio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store