SoDA Polska
Published in

SoDA Polska

Polskie IT dla Ukrainy — informacja prasowa

Organizatorzy Projektu Polskie IT dla Ukrainy
Przedstawiciele Projektu Polskie IT dla Ukrainy

Zbiórka na bieżące wsparcie dla Ukrainy

Inne działania w Polsce

Jak można pomóc w realizacji projektu?

O inicjatywie

--

--

SoDA — Poznaj Polskie Software House.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store