SoDA Polska
Published in

SoDA Polska

SoDA Conference 2021 — spotkajmy się w Łodzi!

To już oficjalne — SoDA Conference 2021 odbędzie się w dniach 23–24 września w Łodzi! W środę, 23 czerwca 2021 r., podczas konferencji prasowej, przedstawiciele SoDA oraz włodarze miasta podpisali umowę, potwierdzającą, że to właśnie Łódź będzie gospodarzem spotkania.

Przedstawiciele SoDA i miasta Łodzi
SoDA Conference 2021
Konferencja Prasowa, 23.06.2021 r., Łódź

--

--

SoDA — Poznaj Polskie Software House.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store