Què és Sol i Dades?

Sun and Data
Apr 19, 2018 · 3 min read

Sol i Dades és una campanya de comunicació i promoció ideada pel Govern de les Illes Balears que té com a objectiu atreure professionals de tot el món a les Balears i, d’aquesta manera, generar llocs de feina altament qualificats, retenir talent de les nostres illes i atreure talent de fora.

Coneix com:

Són molts els reclams per seduir aquests tipus de públics a les Illes Balears: la situació, el paisatge, el clima, la qualitat de vida i les infraestructures que hi ha gràcies al turisme. Tradicionalment, la característica més significativa que ha atret milions de turistes ha estat el famós “Sol i Platja”, un atribut al qual es refereix aquesta campanya i que vol transformar en un nou concepte: “Sol i Dades”.

Autor: Alberto Ramos

El director general de Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears, Benjamí Villoslada, i el director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, tenen plans per atraure a les Balears els millors enginyers i empreses.

Amb incentius fiscals per a inversions, el Govern fomenta la inversió privada en recerca i innovació.

Les Illes Balears volem ser un node que reculli dades de tot el planeta i un laboratori per tractar-les i trobar solucions innovadores per als problemes de la humanitat. També volem ser protagonistes de la quarta revolució industrial i, per això, apostam pel coneixement, les noves tecnologies i la recerca.

Font: MDx media

Aquests són els elements fonamentals en la transició cap al nou model econòmic que volem: diversificat, equilibrat i sostenible, que fomenti la prosperitat compartida i que ens converteixi en unes Smart Islands.

Sol i Dades

Campanya de comunicació i promoció ideada pel Govern de les…

Sun and Data

Written by

Good news, Clouds in the Balearic Islands

Sol i Dades

Campanya de comunicació i promoció ideada pel Govern de les Illes Balears que té com a objectiu atreure professionals de tot el món a les Balears.

Sun and Data

Written by

Good news, Clouds in the Balearic Islands

Sol i Dades

Campanya de comunicació i promoció ideada pel Govern de les Illes Balears que té com a objectiu atreure professionals de tot el món a les Balears.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store