ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา  
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

 1. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย ค่าตอบแทน 11,280 บาท เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 13,280 บาท จำนวนรับ 1 อัตรา
 2. ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย ค่าตอบแทน 11,280 บาท เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 13,280 บาท จำนวนรับ 2 อัตรา
 3. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ คุณวุฒิ ม.ต้น — ม.ปลาย เพศชาย/เพศหญิง ค่าตอบแทน 10,430 บาท เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 12,430 บาท จำนวนรับ 1 อัตรา
 4. พนักงานรวมรวบและเตรียมข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย/เพศหญิง ค่าตอบแทน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 13,280 บาท จำนวนรับ 1 อัตรา

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • ตำแหน่งช่างไม้
 1. สร้าง ซ้อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้นถอนและโย้กย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
 2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 3. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
 1. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โย้กย้าย ช่วยเหลือในการทำลาย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยานพาหนะทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
 2. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. ทำลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
 4. ช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
 5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 7. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
 2. รับ — ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
 3. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับงานส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
 4. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานธุรการ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
 1. เก็บรวบรวมข้อมูล
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
 3. พิจารณาและจำแนกข้อมูล
 4. จัดเก็บเอกสารข้อมูลเข้าและออก
 5. จัดทำรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการควบคุมและปฏิบัติต่อข้อมูล
 6. จัดเก็บแฟ้มข้อมูลโปรแกรม
 7. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน
 8. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการศูนย์วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ถึง วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 8975 หรือ 0 2534 8959

อ่านรายละเอียดเพิ่มเตม http://www.rdc.rtaf.mi.th/prakat_sop34.pdf หรือ คลิกที่นี่