İnovasyon kelimesi hayatımızın birçok alanında sıklıkla duyduğumuz bir kelime artık. Sosyal inovasyon, ekonomik inovasyon, endüstriyel inovasyon gibi. Peki ya siyasi anlamda bir girişimcilik projesi ortaya koyulup demokrasi standartlarının inkişafı için inovasyon yapılabilir mi?

Yunanistan’ın şuan içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik bunalım, bir grup genci politika inovasyonu tabiri ile tanıştırdı. 2014’ün sonlarına doğru demokrasinin ilk doğduğu yer olan Athena’da “Politeia 2.0” projesine başlandı. Proje başlarda Yunanistan’ın demokrasi açıklarına çözüm bulma amacı ile ortaya çıkmıştı fakat gün geçtikçe gelişerek hemen hemen her Avrupa ülkesinden vatandaşların katılımıyla gerçekleşen bir karar verme mekanizmasına dönüştü.

Proje ile ideal bir demokrasinin tekrar yaratılması ve bütün dünyaya örnek olması amaçlanmakta. Ayrıca projede dünya üzerindeki siyasi hareketlenmeleri (Arap Baharı ,WallStreet Hareketi gibi…) nasıl anarşi boyutuna ulaşmadan demokratik yollar ile halledilebileceğinin yolları aranmakta. Yapılan konferans ve seminerlerde Avrupa’nın dört bir köşesinden gelen vatandaşlar ideal demokrasi sistemi üzerine kafa yorup onları lokal bazda gerçekleştirme yoluna gidiyorlar. Gelecek vaat eden işlerini bırakıp sadece bu iş için yoğunlaşmış insanları görebilmeniz mümkün. Genelini 35 yaşını aşmamış Yunan gençlerden oluşturuyor. Her yıl belli aylarda festival düzenleyip aynı zaman da çok geniş bir iletişim ağını da içinde barındırıyorlar.

Projenin ismi Pluton ‘un yazdığı “Devlet” kitabının yunancasından geliyor. Sonundaki “2.0” ise demokrasinin ikinci kere Atina’dan doğacağının işareti olduğunu belirtiyorlar. Yaşamın her parçasında olduğu gibi siyasi anlamda da yenilikçi işler yapmak gerektiğine vurgu yapıyorlar. Gelişen teknoloji, değişen ekonomik dengeler yeni bir dünyanın habercisi. Yeni dünyayı yönetmek için de bu tarz inovatif projelere sadece Avrupa ‘nın değil tüm dünyanın ihtiyacı var. Politeia 2.0 bu projerden sadece birisi.

Daha fazla bilgi için: http://politeia2.org/?lang=en

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Seyithan Ahmet Ateş

Written by

Akademisyen — Girişimci #sosyalinovasyon www.gacemer.com / www.gucbende.org / www.sosyal-inovasyon.com

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade