30’u aşkın ülkenin katılımı ile Design for Change (DFC) World buluşması İspanya’da gerçekleşti. Bostan Sosyal İnovasyon Enstitüsü çatısı altında sürdürdüğümüz bir inisiyatif olan Güç Bende! Hareketi kapsamında, 10–16 Kasım tarihleri arasında Madrid’te gerçekleşen yıllık buluşmaya ilk iki gününde farklı ülkelerden gelen öğrenci toplulukları projeleri ile katıldılar. Son 3 gün ise DFC World’ün farklı ülkelerden gelen temsilcilerinin buluşmasına ve atölye çalışmalarına ayrıldı. 3 gün boyunca yaptığımız toplantılar, seminerler ve atölye çalışmaları ile nasıl daha etkin olabileceğimizi, içeriğimizi nasıl geliştirebileceğimizi, iletişim metodlarını ve yapılabilecek diğer aktiviteleri konuştuk. Bununla birlikte, gelecek sene Tayvan’da düzenlenecek olan DFC World şampiyonasının da planlamasına hemen başladık. DFC World’ün Türkiye’deki partneri olarak Güç Bende! Hareketi 2018 yılında Tayvan’da düzenlenecek olan etkinliğin planlama komitesindeki 4 ülkeden birisi olacak.

Bu sene Madrid’te gerçekleşen buluşmanın ülke partnerlerine özel olarak düzenlenen son 3 gününe katıldık. Güç Bende! Hareketini Seyithan Ahmet Ateş temsil etti. Yürüttüğümüz sponsorluk görüşmelerini henüz sonuçlandıramadığımız için herhangi bir proje ekibini bu sene İspanya’ya götürmemiz mümkün olmadı. Ama İspanya’dan enerji dolu bir şekilde döndük. Dünyanın farklı köşelerinde Design for Change hareketinin nasıl etkiler yarattığını görmek ve farklı deneyimleri birinci ağızlardan dinlemek bize umut verdi. 3 gün boyunca neler yaptığımızı birkaç yazı dizisi ile www.gucbende.org sitesinden sizlerle paylaşacağız.

Şimdilik hoşçakalın!


Originally published at www.sosyal-inovasyon.com on November 27, 2017.

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Seyithan Ahmet Ateş

Written by

Akademisyen — Girişimci #sosyalinovasyon www.gacemer.com / www.gucbende.org / www.sosyal-inovasyon.com

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade