GİVİN — Modern kahramanlar

Seyithan Ahmet Ateş
Mar 27 · 1 min read

GİVİN’i Kermes 2.0 olarak tanımlasam her halde hata yapmış olmam. Kermesleri severim. Viyana’da geçen üniversite yıllarımda özellikle hafta sonları taksi sürer ve cep harçlığımı çıkartırdım. Özellikle yaz aylarında Viyana’daki Türk camileri tarafından düzenlenen kermesleri takip eder ve gün içinde uğramaya çalışırdım. Özlemini duyduğum birçok tadı ve kokuyu oralarda bulmak büyük bir nimetti doğrusu. Bir taraftan çoğunlukla kadınlar tarafından yapılmış, taze ve yöresel yemekleri tatma imkanı bulur, diğer taraftan da ödediğim miktarın faydalı bir işe yaradığını düşünmenin gönül rahatlığını yaşardım.

Yıllar sonra karşılaştığım bir girişim kermes mantığının inovatif bir biçimde günümüze nasıl aktarılabileceğini gösterdi: Givin

GİVİN girişimi yukarıda anlattığım kermes uygulamasını ve çok daha fazlasını içeren inovatif bir sosyal girişim. Evinizde kullanmadığını kıyafetleri veya farklı türden eşyaları bu platform üzerinden satışa sunmanıza imkan veriyor. Satıştan elde edilen gelir ise GİVİN’in desteklediği ve şeffaf bir biçimde size bilgisini verdiği bir STK’nın projesine aktarılıyor. Bu sayede öğrencilere burs verebilir, sokak hayvanları için bağışta bulunabilirsiniz. GİVİN ise bu satıştan küçük bir miktarını kendini idâme ettirmek için kullanıyor. Bunu da yine şeffaf bir biçimde sizinle paylaşıyor. GİVİN’i cep telefonunuza indirebilir veya www.givin.co adresini ziyaret edebilirsiniz.

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Seyithan Ahmet Ateş

Written by

Akademisyen — Girişimci #sosyalinovasyon www.gacemer.com / www.gucbende.org / www.sosyal-inovasyon.com

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade