Konu, hiçbir dersin içeriğinde konu olarak geçmeyen, bize okulda veya dışarıda öneminin vurgulanmadığı, aslında küçük yaşlarda öğretilmesi ve geliştirilmesi gerekirken çok geç tanıştığımız ‘yaratıcılık’. Peki sizce yaratıcılık öğretilebilen bir şey midir? Bu sorunun cevabı herkese göre değİşirken doğru tek bir cevabı var. Evet. Yaratıcılık, sonradan geliştirilebilen bir yetenek. Çevremizde gördüğümüz her şeye; güzelliğe, çirkinliğe ya da soruna yaratıcılık penceresinden bakabilme yeteneği. Biz öğretilebilir mi nasıl hangi ders müfredatlarıyla nasıl ne zaman başlamalıyız diye sorarken gelişmiş ülkeler bu yeteneği sınamaya başlamışlar bile. Bizim ülkemizde bunun üstünden bir seçim yapılmasına daha çok zaman var gibi gözüküyorken Oxford’da All Soul’s College’da yapılan öğrenci seçme sınavında tek soru soruluyor. Tek soru ve tek kelime. Öğrencilere tek kelime veriyorlar ve bu kelime her şey olabilir, onlardan üç saat içinde bu tek kelimeden bir deneme oluşturmasını istiyorlar. Tabiki bu sınavın bir tane doğru cevabı yok. Okulun öğrencilerde ölçmek istedikleri bir kelimeden yola çıkıp bağlantı yaratma güçleriyle vardıkları nokta.

Çoğumuz etrafımıza baktığımızda sorun, aksaklık veya engel görüyoruz. Herkesin görebildiği bunlarken biz, yani farklı bakış açılarının da var olabileceğini fark edenler, sorun yerine çözüm aksaklık yerine alternatif bir yol engel yerine çıkış yolu görmeliyiz ki hayatımız rutinlikten, tekdüzeliğinden sıyrılabilsin.

Çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz, bu dünyaya ancak algılarımızı açarsak hep durup baktığımız o yönü değiştirirsek uyum sağlarız. Alışkanlığın rehavetine kapılmış olup bundan da rahatsız olmama durumu bizi geri kalmışlığımıza mahkum ediyor. Bu yüzden değiştirip güzelleştirebileceğimiz kadar yol bulup,kendi içimizdeki yollardan başlayarak gidebilceğimiz kadar mesafe katetmeliyiz.

Yaratıcılık başka ülkelerin bizim ülkemizden daha ilerde ve daha çok gündemindeki bir konu. Mesela bizim ülkemizde sadece sanat ile ilgili üniversite bölümlerine girmek için başvuru yapan öğrencilere bu sistem uygulanıyor. Halbuki aynı sistem teknik bölümler için de geçerli olabilir. Tüm öğrenciler yeterince çalıştıklarında aynı teknik bilgiye sahip olabilirler fakat yaratıcılık, bakış açısının farklılığı belki o üniversiteye, belki tüm ülkedeki teknik üniversitelere daha önce gidilmemiş bir yola tutulan mum ışığı.

Bu konuyla ilgili Tina Seeling’in kaleminden bir essay’e de şurdan ulaşabilirsiniz:

https://medium.com/@tseelig/ideas-aren-t-cheap-they-re-free-534ce7591a3a#.8sh1ys4ci

Şeyma Soysal tarafından kaleme alınmıştır.

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Seyithan Ahmet Ateş

Written by

Akademisyen — Girişimci #sosyalinovasyon www.gacemer.com / www.gucbende.org / www.sosyal-inovasyon.com

sosyalinovasyon

Daha iyi bir gelecek için yeni sosyal pratikler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade