Denne PSD2-datoen bør du kjenne til

Kristine Ursfjord
Jun 14, 2019 · 2 min read

Mye er sagt om PSD2 (eller betalingtjenestedirektivet som vi så kortfattet sier på norsk), men det er spesielt to datoer som har vært viktige.

  • 14. mars (i Norge ble dette april til slutt): Dagen alle skulle kunne teste løsningene bankene vil tilby til tredjeparter med konsesjon som betalingsforetak.
  • 14. september: Som tredje part skal du kunne hente ut informasjon fra banken på et vis som følger den tekniske spesifikasjonen for direktivet (den mye omtalte RTSen).

Men ettersom tidslinjen for direktivet, og det som kalles “Søknad om fritak fra krav om reserveløsning for kontotilbyder (fallback)” har modnet i bankverdenen, har det dukket opp en ny dato. Denne er egentlig vel så viktig: 14. juni.

Og hva er “Søknad om fritak fra krav om reserveløsning ….”? Dette er en søknad som bankene må sende til Finanstilsynet der de forteller om PSD2-løsningen sin, hvordan den er og hvordan den er blitt brukt. Dette skal forsikre om at den er god nok til at tredje partene kan stole på den, og ikke påberope seg retten til å bruke en annen løsning.

Alternativet til en godkjent søknad kalles “fallback”. Med mindre banken ikke har en annen løsning implementert, vil tredje-part kunne bruke screen scraping som potensielt gir de tilgang til mer informasjon enn de har krav på under PSD2-direktivet.

En forutsetning for søknaden er at du har hatt trafikk på PSD2-løsningen din, i minst 3 måneder før 14. september. Og vipps så kom datoen 14.juni opp!

For resultatet av dette er jo at alle bankene vil måtte ha sin løsning i produksjon 14. juni, for å ha trafikk på den. Og det er da det hele egentlig begynner! For hvem vil vel være sist med å vise kontoer fra alle bankene i sine flater?

Vi står nå klare med våre grensesnitt — og ønsker tredjeparter varmt velkommen. Frem til midten av juni gjør vi manuell innrullering av tredje parter. Så om du ønsker tilgang til våre grensesnitt er det bare å ta kontakt med meg på kristine.ursfjord@sparebank1.no.

Se gjerne på portalen til en av våre banker for informasjon om tilgang f.eks. her.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Kristine Ursfjord

Written by

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade