Design System Power Lunch

Anders Johnsen
Jun 21, 2018 · 3 min read

I SpareBank 1 har vi et stort design- og utviklingsmiljø, med mange utviklere og designere som lager mange forskjellige produkter, applikasjoner og nettsider. Løsningene vi lager utgjør i stor grad opplevelsen våre kunder og brukere har med SpareBank 1. Det er viktig for oss at løsningene våre henger sømløst sammen og at profilen vår er tydelig og helhetlig. Samtidig har vi flere forskjellige utviklingsavdelinger fordelt på nettbank, enkeltbanker og forsikring, og arkitekturen vår er basert på mikrotjenester med separate teknologi-stacker og kryssfunksjonelle team som i utgangspunktet er uavhengig av hverandre. Så hvordan får vi alt dette til å spille på lag?

Et designsystem er en samling av dokumentasjon og verktøy for å sikre en konsistent brukeropplevelse på tvers av løsninger. Designsystemer er en mer og mer populær måte å samle brukeropplevelse på, og har de siste årene fått stadig større fotfeste i organisasjoner med behov som ligner våre. Vårt designsystem består av retningslinjer for design, brukeropplevelse og frontend-kode, i tillegg til gjenbrukbare komponenter som kan pusles sammen for å bygge komplette løsninger. Systemet er åpen kildekode, og er laget og vedlikeholdt av bidragsytere fra forskjellige steder på organisasjonskartet.

Arbeidet med designsystem er en pågående prosess. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer så langt, men er fortsatt godt plantet i startgropa på mange områder. Derfor var vi veldig begeistret da VPS tok initiativ til en meetup-gruppe for fintech-selskaper, og designsystemer dukket opp som diskusjonstema. Initiativet har siden blitt tatt videre og mutert til en meetup-serie for designere og utviklere med interesse for designsystemer, uavhengig av bransje. Selv om temaet er en het potet i IT-bransjen generelt har vi når sant skal sies liten oversikt over hva som rører seg innenlands, og hvilke erfaringer lokale aktører har gjort seg.

SpareBank 1 tok over stafettpinnen fra VPS, og 24. mai arrangerte vi Design System Power Lunch i våre lokaler. Det var en viss usikkerhet om hvor stor interessen egentlig kunne være, men vi ble til slutt et sted mellom 40 og 50 deltakere fra mange forskjellige bedrifter, deriblant VPS, NAV, Finn.no, OMS, Gjensidige, Kahoot og flere andre. Ingenting å si på interessen. Det ble holdt totalt 7 lyntaler:

 • Design and reuse of design components
  Sergio Haisch, NAV
 • OMS’ component library, design goals, build pipeline and the implications for OMS
  Espen Henriksen, OMS
 • What our Design System is and some issues we have had along the way at Finn.no
  Ingrid Fredriksen, Finn.no
 • The birth of a design system
  Adi Dick, SpareBank 1
 • Collaborative approach in design & development
  Hodo Elmi Aden og Hege Daljord Morken, SpareBank 1
 • How does SpareBank 1’s design system work?
  Ida Christine Krokeide og Glenn Brownlee, SpareBank 1
 • Open sourcing a design system
  Kristofer Selbekk og Anders Johnsen, SpareBank 1

Engasjementet rundt designsystemer later til å være større enn vi kanskje hadde trodd på forhånd, og det er gledelig at det er stemning for å fortsette med utveksling av erfaringer. Stafettpinnen er gitt videre til Gjensidige og NAV, og vi gleder oss til å delta på neste runde.

I mellomtiden kan vi tipse alle interesserte om kanalen #city-oslo på Slack-workspacet Design Systems. (Er du ikke registrert fra før kan du be om en invitasjon.)

Sees neste gang!


Originally published at labs.sparebank1.no on June 21, 2018.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Anders Johnsen

Written by

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade