En god og ansvarlig skyreise

Skyteknologi har blitt den foretrukne måten å realisere og levere tjenester på for de fleste selskap. Nye teknologiselskaper etableres i skyen og benytter skyteknologi fullt ut, mens etablerte selskaper gradvis går over til å realisere og levere sine eksisterende tjenestene gjennom sky.

Dette er en artikkelserie hvor vi tar for oss hvordan vi i SpareBank 1 Utvikling beskriver hvordan vi migrerer systemer til sky og hvordan dette påvirker organisasjonen. I første del ser vi på den organisatoriske forankringen og endringene dette kan medføre.

Egenskaper og fordeler med sky gjør at teknologisk innovasjon og tjenesteutvikling i stadig større grad foregår i sky, og konsum av skytjenester blir derfor en forutsetning for å få tilgang til de nyeste produktene og tjenestene.

Vi i SpareBank 1 Utvikling har lang erfaring med sky i isolerte caser, for eksempel mCash (en forløper til Vipps), Spleis og Spink, men at dette ikke har medført en bredere overgang til sky.

Vi har nå startet en større migreringløp hvor vi ser på hvordan vi kan migrere flere av våre egenutviklede løsninger ut i skyen.

I tillegg til egenutviklede løsninger benytter vi allerede SaaS løsninger (Software som en tjeneste), hvor vi bruker ulike enkelttjenester til spesifikke oppgaver. En del av dette er at vi har en bred utrulling av Microsoft 365 porteføljen til de ulike underselskapene.

Hovedfordelene vi ser ved å gå til sky er:
• Sikre konkurransefortrinn gjennom tilgang til innovasjon, nye tjenester og økt funksjonsrikdom.
• Øke endringsevne og fleksibilitet gjennom tjenestekonsum og bruk av arkitektur og plattformer bygget for og i skyen.
• Redusere ledetid ved å utnytte egenskapene ved skyen og rendyrke automatisering.
• Oppnå kostnadsoptimalisering gjennom effektive og skalerbare plattformer.

Tydelig retning og forankring i ledelsen
Sky er en reise og ikke bare flytt av tjenester fra en leverandør til en annen. Ved å gå ut i sky åpner man for en endringsreise hvor det er viktig at alle er med.

Å gå til sky er en langsiktig reise og det viktig at man har en tydelig retning og god forankring i hele organisasjonen slik at man har ett felles målbilde som man står sammen i over tid. SpareBank 1 er en allianse og det er også viktig for oss at de ulike bankene i alliansen også har en grunnleggende forståelse for hva vi gjør i sky og hvordan det påvirker deres bank.

I SpareBank 1 Utvikling har vi etablert en skystrategi hvor vi på et overordnet plan har definert hvordan man benytter sky i ulike scenarioer for ulike tjenestetyper. Denne er etablert som en del av våre felles strategier og håndtert i vår kvalitetshåndbok.

Skystrategien definerer ett sett strategiske prinsipper som vi benytter i vår tilnærming:
• Vi vurderer alltid skyløsninger som et reelt alternativ.
• Vi tilpasser organisering og løsninger til sky, ikke omvendt.
• Vi foretrekker tjenestekonsum og ferdige løsninger.
• Vi etablerer skykapabiliteter iterativt, basert på forretningsbehov.
• Vi har finansieringsmodeller som harmonerer med sky.
• Vi har et bevisst forhold til lock-in og hvilken risiko vi aksepterer.

Autonome team
Autonome team er ikke noe som springer ut av en skyreise, vi i SpareBank1 Utvikling har allerede gode innarbeidede autonome team. Men det vi ser at teamene blir mer effektive og selvstendige med å ta i bruk de løsninger og teknologier som ligger i skyen.

Erfaringen er også at det er enklere for driftsteamene å bli mer effektive når man migrerer til sky. Bakgrunnen for dette er at det er enklere å ta i bruk muligheter som infrastruktur som kode, hyppige leveranser og full testautomatisering.

Kompetansebygging og forståelse for sky er viktig.
For at alle skal få en god forståelse for sky så ha vi introdusert skytimen hvor alle kan delta. Her har vi presentasjoner om mulighetene og utnyttelse i sky. Her kommer vi også til å benytte eksterne presentatører til å presentere hvordan de ser fordelene i deres utnyttelse av sky.

De som arbeider direkte med sky har hyppige uformelle show&tell-møter hvor de går gjennom spesifikke temaer og løsninger

I tillegg har vi godt samarbeid med skyleverandørene hvor vi får fortløpende støtte og assistanse til kompetanseheving slik som egne hackathons, 1:1 møter med produkteksperter og kursing.

I neste artikkel vil vi ta for oss hvordan vi utvider forståelsen og kompetansen sett i lys av våre tjenester og organisasjon.

--

--

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vidar Hagen

Vidar Hagen

Overordenet skyarkitekt i Sparebank1 Utvikling med fokus på en god utnyttelse av skyplattformer