Evinnelige og Forbanna Sjekklister — Nekrolog

Jan Erik Modal
Dec 20, 2018 · 3 min read

«Den tredje lord Moynihan, som er død i Manilla i en alder av 55 år, gav med sin personlighet og karriere kritikere av adelsvesenet mange gode argumenter.»

Slik starter en av tidenes mest kjente nekrologer. De sies at en ektefølt nekrolog bør skrives av den avdødes mest innbitte motstander. Jeg tar denne.

Fornuftige Sjekklister, far til Evinnelige og Forbanna Sjekklister ble født på midten av 1930-tallet og var et avgjørende og nødvendig tilskudd for løse en ny og kompleks prosess. Nemlig det å ta av og lande et fly.

Fornuftige Sjekklister fortsatte videre, blant annet til helsevesenet og gjorde stor suksess også der.

En enkel 5 punkts liste var med på å redusere infeksjoner etter operasjoner med 50%. Siden har familien spredt seg til alle deler av samfunnet, og skaffet seg både tilhengere og motstandere. Spesielt de to svirebrødrene Evinnelige og Forbanna har bidratt til å sverte et ellers godt familienavn.


Innen tradisjonell systemutvikling sørget Evinnelige og Forbanna Sjekklister for unødvendige overleveringer, lengre time-to-market og dårligere kvalitet på leveransene.

Ja, det er reelle sjekkpunkter!

I SpareBank 1 merket vi brødrenes herjinger daglig. De gjorde seg bemerket over hele linjen fra ide til utfasing og sanering av løsninger. De var nok spesielt fornøyd med liste som inneholder flere enn 200 punkter som må tilfredsstilles før en løsning kan tas i bruk. Ingen av punktene dreier seg om det funksjonelle i løsningen.

Om Forbanna Sjekklister er det sagt at «han satte seg meget beskjedne mål for sitt liv, og gjorde lite eller ingenting for å nå dem». Forbanna Sjekklister sørget for at vi sub-optimaliserer og ruller ut “tomme applikasjoner” uten innhold/funksjonalitet i et forsøk på omgå han. Tomme applikasjoner er jo ufarlig og maset fra Forbanna Sjekklister kan da håndteres av prosjektleder.

Evinnelige Sjekklister, hvis formål i livet var å holde ryggen fri, har levd lenger enn forventet og mye lenger enn fortjent. Hans liv og levnet førte også til at man ikke ble bevisst viktige problemstillinger underveis i utviklingen, men først når han dukket opp og krevde utfylling. Denne skulle da helst ikke gjøres av dem som hadde skrevet koden. Helt i det siste er dette blitt aktualisert igjen, for når tenkte du “Vi må tenke innebygd personvern gjennom hele prosessen vår ellers kan vi ikke krysse av for “Rutiner for Innebygd personvern er fulgt”” før produksjonssetting. Aldri. Selvfølgelig. Som utenforstående til utviklingsprosessen bidro ikke Evinnelige Sjekklister med verdi, og som del av prosessen var det ingen plass for Evinnelige Sjekklister.

I begge tilfeller ender man, ad omveier, opp med et dårligere produkt. Løsningen er å innarbeide intensjonen til brødrene Sjekklisters opphav i utviklingsprossen slik at Evinnelige og Forbanna Sjekklister er overfødige.

Tiden løp fra Evinnelige og Forbanna Sjekklister. SpareBank 1 har et mål om at vi skal kunne gå fra ide til produksjon på 24 timer, og i den verdenen hadde ikke brødrene lenger noen plass.

Evinnelige og Forbanna Sjekklister etterlater seg mange lettede utviklere, i tillegg til mange nye ledige tidsluker i prosjekt- og teamledere, systemforvaltere og produkteieres kalendere. Våre kunder vil savne dem på linje med gebyrer.

På vegne av våre agile, autonome og kryssfunsjonelle team lyser vi fred over Evinnelige og Forbanna Sjekklisters minne.


Thanks to Stian Conradsen

Jan Erik Modal

Written by

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade