Fra ti om året til ti om dagen

Vidar Moe
Vidar Moe
May 9, 2019 · 1 min read
Bilde fra chuttersnapUnsplash

Det er bare få år siden vi hadde ti nettbankreleaser i året. Nå har vi innimellom ti releaser på forskjellige deler av nett- og mobilbanken på samme dag.

Har du tenkt på at evnen til å endre raskt, er en forutsetning for å kunne drive med datadrevet utvikling?

@Somaiah Nymoen Kumbera har skrevet en bloggpost om reisen vi er på her.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Vidar Moe

Written by

Vidar Moe

Loves creating great, simple software solutions using continous learning and respect for people.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade