Fredag er for feiring

Kristoffer Berg
Nov 30, 2020 · 5 min read

I SpareBank 1 Utvikling er vi på en spennende og lærerik reise innen målarbeid, der bl.a. bruk av Objectives and Key Results (OKR) har gitt gode resultater. En av grunnene til at OKR fungerer godt hos oss er rytmen Christina Wodtke anbefaler i boken Radical Focus. Rytmen har vært viktig for å løse “set and forget”-utfordringen, der mål ikke blir del av det daglige arbeidet. Dette innlegget handler om den delen av rytmen som avslutter uken. Velkommen til “Friday wins”.

Radical Focus-modellen

Først noen ord om “Monday commitments”, møtet som kickstarter uken. Her samles hele teamet foran tavlen mandag morgen og spør seg selv “Hvordan ligger vi an i forhold til målene vi har satt oss?” og “Hva må vi ha fokus på denne uken for å nå målet?”. Gjennom denne diskusjonen blir teamet enige om de viktigste oppgavene. Kun disse havner på tavlen. Dette er oppgavene man forplikter seg til i felleskap, og som teamet strekker seg for å levere innen fredag.

“Fridays wins”-sesjonen handler om å feire det man har fått til og om å dele læring. Med en varm kopp kaffe, og gjerne med noe godt å bite i, samles teamet på slutten av uka for å fortelle hverandre om ting man har lykkes med.

Hadde vi for få markeringer?

SpareBank 1 Utvikling kommer fra en sterk kultur for å løse problemer. I utgangspunktet et meget godt fundament for å ta hånd om utfordringene vi har ansvaret for. Ting som gikk bra underveis i arbeidet var det imidlertid begrenset med fokus på. En slik kombinasjon kan skape ubalanse i tilværelsen.

“When teams are aiming high, they fail a lot. While it’s good to aim high, missing your goals without also seeing how far you’ve come is often depressing. That’s why committing to the Friday wins session is so critical.” — Christina Wodtke

Endret dynamikk

Med introduksjon av “Friday wins”-sesjonen endret dynamikken seg. Vi startet å prate mer om det vi hadde oppnådd, og gjorde det med en fast rytme. Økt fokus på det som har gått bra har flere fordeler. Ved å gi det man lykkes med mer plass og anerkjennelse øker sannsynligheten for at det vil skje igjen. Atferdspsykologi omtaler dette som at “positive reinforcement anerkjenner og forsterker det som går bra.

“Positive reinforcement is the most powerful leadership tool” — Aubrey Daniels, (Daniels, 1982)

Et annet positivt aspekt ved “Friday wins” er bidrag til trygghet i arbeidet. I boken The Fearless Organization peker Amy Edmondson på viktigheten av at ledere legger til rette for en kultur der psykologisk trygghet er med på å etablere et klima som støtter opp om læring. Google fant i prosjekt Aristoteles at det viktigste kjennetegnet ved team som lykkes er psykologisk trygghet. Med covid-19 pandemien kjennes dette viktigere enn noen gang, med behov for tilhørighet og trygghet fra hjemmekontoret.

“…several benefits. One, you start to feel like you are part of a pretty special winning team. Two, the team starts looking forward to having something to share. They seek wins. And lastly, the company starts to appreciate what each discipline is going through and understands what everyone does all day.” — Christina Wodtke

Utfordringer

En praktisk utfordring med “Friday wins” oppstår om ikke alle kan delta. I teamet jeg er medlem av benyttes ofte Slack for deling om man ikke har anledning til å være med. Rikelig med high fives og positive kommentarer sørger for at også de som var opptatt får med seg en god dose mestringsfølelse inn i helgen. En annen ting å tenke på er at arenaen ikke blir dominert av de ekstroverte. Ved å la ordet gå runden i teamet sikres at alle deler noe man har lykkes med.

Videre kan det være nyttig å understreke hva “Friday wins” ikke er. Hverken rapportering, avmelding av status eller problemer hører hjemme her. Dette kan være krevende å overholde, særlig i begynnelsen, men med litt trening blir det etter hvert naturlig at innholdet kun er det som har gått bra.

Tro på å sammen klare det neste steget

Er det god tidsbruk å avslutte uken i fellesskap med fokus utelukkende på det positive? I mitt team undervurderte vi verdien av å prate om tingene som går bra. Vi har erfart at fokus på det positive skaper kraft og tro på at man sammen vil klare å ta det neste steget. Det er mye som fortjener oppmerksomhet, uten at det nødvendigvis direkte har flyttet nøkkeltall. Resultatet er alltid stolthet over det vi har fått til sammen.

“Friday wins”-sesjon fra hjemmekontoret.

Slik runder “Friday wins” av uka med en kraftfull vitamininnsprøytning. Teamet tar med seg en mengde positiv energi inn i helgen, etterfulgt av velfortjent avkobling og restitusjon. Så enkelt, og så kraftfullt. Fredag egner seg definitivt for feiring.

PS! Vil du vite mer om hvordan Radical Focus-modellen fungerer? Les innlegget “Ikke nok et jævla statusmøte!” der et av utviklingsteamene i SpareBank 1 Utvikling oppsummerer sine erfaringer.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store