Har du rom for forbedring?

Du har kanskje spilt dette spillet som barn?

En 10x10cm plastplate med brikker du kan skyve rundt på. Illustrasjon fra Slack av Tom DeMarco

Ved hjelp av den ledige plassen flytter du rundt på brikkene for å sortere dem i den rekkefølgen du vil.

For å dra det litt nærmere vår virkelighet, så kan vi tenke på den ledige plassen som noen ledige pulter i lokalet i vårt, eller kanskje et par utviklere som har ledig kapasitet?

Ved å bruke også den ledige plassen blir vi 100 prosent effektive! llustrasjon fra Slack av Tom DeMarco

Fyller vi helt opp blir vi utrolig effektive . Vi utnytter absolutt all kapasiteten vi har.

Samtidig mister vi helt muligheten til endring og forbedring.

Vi har ikke noe handlingsrom til å håndtere endrede prioriteringer og forbedringer uten at vi samtidig må stoppe andre aktiviteter. Kundeverdien av aktivitetene vi stopper er null, helt til vi får gjort dem ferdig. Kanskje. Siden. En gang.

For å kunne jobbe godt med forbedringer og endrede prioriteringer, trenger vi slakk i organisasjonen.

Det kan være lettere å forstå mekanismene som ligger bak denne observasjonen med et generelt eksempel? Avsnitt ni her, viser at i et team med varierende antall oppgaver og kompleksitet, så vi ha slakk i teamet for å optimalisere time to market for det vi holder på med.

Hvordan lager vi slakk da?

Ja vel. Men hvordan i all verden skal vi lage slakk da?

Vi kan lage slakk på flere måter:

Ikke alloker folk fulltid på en oppgave. Fulltid er uansett en illusjon, i og med at folk skal på ferie, blir syke, og skal være med på en fastelavensfeiring i barnehagen innimellom.

Ikke lås omfang for oppgavene. Mye av det mange av oss jobber med, er utvikling av løsninger som aldri har vært laget før i akkurat vår kontekst. Med mindre det er løsninger som må på plass innen en viss dato grunnet for eksempel lovregulering, så planlegg med slakk i leveransene ved hjelp av variabelt omfang. Kan vi levere litt som skaper verdi nå, så er det nesten alltid bedre enn å levere mer som skaper verdi siden.

Ved å planlegge med slakk i leveransene får du også en mye bedre og åpnere håndtering av alt det som kommer til å skje de neste månedene, som du ikke har den fjerneste anelse om i dag.

Noe nesten ingen av oss hadde den fjerneste anelse om for litt over et år siden.

Slakk gir rom for forbedring

Med slakk gir vi oss selv også rom til å drive med forbedringsarbeid. Dette kan vi gjøre på flere måter og på flere nivå.

Slakken vi har i organisasjonen eller teamet, kan vi bruke til å jobbe med forbedring både direkte og indirekte i det daglige arbeidet. Et eksempel kan være å forbedre en enhetstest som ikke er direkte koblet til oppgaven vi løser, eller ta oss tid til å tilgjengeliggjøre den smarte nye funksjonaliteten vi har laget til alle, istedet bare for oss selv eller teamet vårt.

Med slakk kan også vi bygge forbedringsarbeid inn i måten vi arbeider på. Vi kan kjøre forbedringsprosesser som retrospektiver, A3 og post mortems. Forbedringsoppgaver vi finner der, kan vi ta inn som en del av det daglige arbeidet.

Har vi tilstrekkelig med slakk i organisasjonen, kan vi kjøre større forbedringsinitiativer ved å la folk vi normalt sett ville brukt på ordinært arbeid, jobbe med forbedringsinitiativ i en periode. Siden det er planlagt med slakk i utgangspunktet, vil ikke dette påvirke de planlagte leveransene.

Slakk kan vi også bruke til refleksjon og tankearbeid. Sett av tid til å reflektere over oppgavene du jobber med. Løser vi oppgavene på rett måte? Løser vi de riktige oppgavene? Finnes det andre måter vi kan jobbe bedre sammen på?

I bransjen vår er kontinuerlig kompetanseheving omtrent obligatorisk for å kunne levere godt over tid. Dette kan det derfor også være lurt å sette av fast tid til. Planlegg med at folk trenger å bruke tid på kompetanseheving. Kanskje kan vi til og med slå to fluer i en smekk, og bruke kompetansehevingen som teamaktivitet og kulturbygger også?

Jobber vi med oppgavene våre hele tiden, oppfattes vi fort som veldig effektive.

I SpareBank 1 Utvikling jobber vi med å skape stadig bedre flyt i både produktutviklingen vår og forbedringsarbeidet vårt, med bruk av slakk. Vi har skrevet flere artikler tidligere om hvordan dette fokuset har gjort kontinuerlig forbedring til en av bærebjelkene i produktutviklingen vår. Det kan du lese mer om her.

--

--

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vidar Moe

Vidar Moe

Loves creating great, simple software solutions using continous learning and respect for people.