“Ikke nok et jævla statusmøte!”

Vi ville for mye, og fant oss selv i det ene statusmøtet etter det andre. Backloggen økte for hver eneste dag, men målene var like langt unna. Vi måtte endre måten vi jobbet på — og det fort!

Seks måneder tidligere: Team Oversikt — et av utviklingsteamene som lager mobilbanken til SpareBank 1 hadde såvidt begynt å jobbe med OKR’er, og alle var begeistret over å endre fokus fra oppgaver til mål. Ved inngangen av kvartalet hadde vi samlet hele teamet, og hamret ut våre “objectives”. Vi satte noen få, ambisiøse “key results”, som føltes akkurat passe komfortable å sikte mot. Alt etter boken. Vi oppdaterte Trello, syncet med Jira og Slack, kalte inn til regelmessige backlogmøter, teammøter og stand ups.

Noe gikk galt på veien…

Kvartalet var over, alle hadde gjort sitt beste. Vi hadde riktignok nådd et par av målene, men vi var milevis fra andre. Noen hadde vi ikke jobbet med i det hele tatt. Vi klarte ikke å holde fokus gjennom kvartalet, og teamet var lei av hyppige koordineringsmøter. Det var ingen tvil om at OKRer var riktig for oss, men vi måtte finne en mer effektiv måte å jobbe med de på.

Monday commitments and friday wins

Inspirasjon fant vi hos den amerikanske forfatteren Christina Wodtke. I boken ‘Radical Focus” beskriver hun en elegant og enkel måte å sikre fokus på de riktige tingene, samtidig som man tar vare på kvaliteten, teamet og kunden. Essensen er at det du gjør hver dag, må ha en direkte kobling til de målene du har satt deg. Det så ut til å være akkurat hva vi trengte.

Bilde: OKR eksempel fra Radical Focus
Bilde: OKR eksempel fra Radical Focus
Bilde: OKR eksempel fra Radical Focus

Vi skisset opp den nye tavla,og erstattet møtene våre med monday commitments, og friday wins:

Monday commitments kickstarter uken. Hele teamet er samlet foran tavla. “Hvordan ligger vi an i forhold til målene vi har satt oss” og “hva må vi ha fokus på denne uken for å nå målet?” Vi blir enige om de viktigste oppgavene og det er kun de som havner på tavla. Dette er de oppgavene vi forplikter oss til i felleskap, og som vi strekker oss for å levere innen fredag. Vi har satt av 15 minutter til møtet.

Fridays wins er for vinnere, og handler om å feire hva vi har fått til og dele hva vi har lært. Vi setter av minst 30 min i kalenderen, og setter oss i kaffekroken. Helst har noen på teamet bakt eller kjøpt med noe godt å spise. Resultatet er alltid stolthet over det vi har fått til sammen. Og her skal alt frem — det er mye som fortjener oppmerksomhet, uten at det nødvendigvis har flyttet nøkkeltall.

“You don’t have to do it perfectly, but you do have to commit!”- Christina Wodtke

Mandag 6 uker senere

Det er stort engasjement fra hele teamet. Tallene fra forrige uke er kommet opp på tavla, og alle har ideer til hvordan vi skal komme enda nærmere målet. Nye kamper skal kjempes — og vinnes. Vi gjør en team-helsesjekk, og scorer 4,7 av 5 på spørsmål om det er tydelig for alle hvilke mål de jobber mot.

Ved å endre måten vi jobber på har vi fått en sterkere kobling mellom de aktivitetene vi gjør hver dag og målene vi har satt oss. Radikalt fokus gir energi til teamet og bygger kultur og samhold. Og de jævla statusmøtene? De er ikke lenger en kilde til frustrasjon, men noe som gir teamet økt fokus og energi. Og når vi lykkes, feirer vi alle seire sammen!

Skrevet av:
Marthe Slaatsveen
Thomas Allan Nygaard

Referanser:
Christina Wodtke (2015) Radical Focus. Cucina Media, LLC
John Doerr (2018) Measure what matters. Portfolio

Les mer
…om hvordan egen fagdag radikalt forbedret tilfredsheten i organisasjonen
https://medium.com/sparebank1-digital/torsdag-er-den-nye-l%C3%B8rdagen-f547e55aadd3

og Endelig et statusmøte vi utviklere liker

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Thomas Allan Nygaard

Written by

Produkteier Digitalbank PM i SpareBank 1Utvikling

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade