Att vara programmerare bör vara att alltid lära sig något nytt. Att konstant operera på gränsen av sin egen kompetens gør yrkesvalet intressant, omväxlande, meningsfullt och utmanande.

Oftast är det nya något som inkrementellt bygger på något man redan kan som ett nytt bibliotek, ett uppdaterat API eller nya sätt strukturera sina program. Detta plockar man upp från dokumentation, blogposter eller Stackoverflow-svar.

Ibland är nya lite större och lite mer frikopplat från kända kunskapssfärer. För många programmerare i SpareBank 1 är det för tiden maskinlärning som är lite nytt och lite (väldigt!) stort.

Vår erfarenhet är att det då kan vara fint att tillgripa onlinekurser som gärna konsumeras i studiecirkelformat tillsammas med liksinnade kollegor.

Photo by Monika Kozub on Unsplash

I den förbindelsen har vi varit igenom en kurser på Coursera som vi här har rangerat efter kvalitet:

Machine Learning med Andrew Ng (Stanford)

🌟🌟🌟🌟🌟

En väldig högt rate’ad bred introduktionskurs i maskinlärning som täcker ett spekter av olika typer modeller, från linjär regression till recommender-systemer.

Kurshållaren, Andrew Ng, är något av en mästare i att förklara komplicerade begrepp på en pedagogiskt sätt i sina videos och klarar samtidigt att behålla glimten i ögat.

De intressanta, men tämligen omfattande, praktiska övningarna där man får inblick i hur olika modeller kan implementeras från grunden utförs i Matlab-klonen Octave.

Octave är kanske inte så relevant i för en tillämpad maskinlärning idag men fungerar helt okey för ändamålet i kursen.

Kursen går över 11 veckor och man måste planera för en rätt betydande arbetsinsats för att slutföra den på stipulerad tid särskilt tatt i betraktning laborationerna.

Deep Learning Specialization: Convolutional Neural Networks med Andrew Ng (deeplearning.ai)

🌟🌟🌟🌟🌟

Detta är den fjärde kursen i deeplearing.ai’s kursserie Deep Learning Specialization och avhandlar convolutional neurala nätverk.

Andrew Ng är tillbaka med hög klass på videoföreläsningarna och lyckas även att förmedla något av sin egen entusiasm för ämnesområdet. Standford Machine Learning-kursen täcker in förkunskapskraven till kursen och med denna i bagaget kan man gott hoppa rakt in i kursserien.

Laborationerna är i Python och utförs i Jupyter-notebooks. Genomgående är övningar på en relativt hög abstraktionsnivå och och det används populära bibliotekt och verktyg som numpy, Tensorflow och Keras.

Deep Learning Specialization: Sequence Models med Andrew Ng (deeplearning.ai)

🌟🌟🌟🌟🌟

AI-spesialisering innen sekvenser og tidserier. Kurset er utformet av Andrew Ng og holder som vanlig meget høy standard. Kurset er teknisk vanskelig og man bør kunne standard neural net før man går i gang med denne. Spesielt når man begynner med GRU, LSTMs og attention models blir det fort veldig mye å holde styr på. Man programmerer i python og keras (med tensorflow som backend). Programmeringsoppgavene er innimellom ganske krevende og man kan forvente og bruke mer enn en dag på flere av ukene. Oppsummert er kurset interessant og vel verdt investeringen.

Applied Text Mining in Python (University of Michigan)

🌟🌟🌟🌟

Dette er et kurs over fire uker som er rettet mot programmering av løsninger på kjente Natural Language Processing (NLP) utfordringer i Python. Foreleseren er flink, og forklarer godt både selve grunnkonseptene innenfor NLP, og hvordan en kan jobbe effektivt med disse i Python. Øvingene har passende høy vanskelighetsgrad. Onlinediskusjonsgruppen til kurset er nyttig for å få bedre forklaringer på en del av oppgavene. Det er lagt opp til å gjøre oppgavene i Jupyter-Notebooks.

Cluster Analysis in Data Mining med Jiawei Han (University of Illinois at Urbana-Champaign)

🌟🌟

Bred introduktionskurs inom clustering. Ett stort antal olika algoritmer genomgås, men det är inga programmeringslaborationer. Föreläsaren är dessvärre ingen stor pedagog och det finns en del ologiska hopp i undervisningen.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Jonas Nordstrand

Written by

SpareBank1

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade