Monorepo med Git och Maven: så fick vi det till!

Jonas Nordstrand
Sep 3, 2019 · 1 min read

I SpareBank1 Utvikling har vi tagit i bruk ett monorepo för vår nya generation med appar i digitalbanken. Vi har utgått från verktyg som vi känner gott från tidigare: Git, Maven och Jenkins. Detta är verktyg som i stor grad är mer tillpassade får multirepo än monorepo.

Vi har tagit fram ett exempel-githubrepo som visar hur vi har arbetat runt många av de utfordringarna som kommer särskilt från bruk av Maven och Jenkins. Repot visar också hur Bazel-byggsystemet kan användas som ett mer monorepo-native alternativ till Maven.

Mer om monorepo kommer på JavaZone 2019: Monorepo med Git og Maven — hvordan lære gamle hunder ny triks, 11 september kl 13:00 i rum 2.

Bild av StartupStockPhotos från Pixabay

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Thanks to Stian Conradsen

Jonas Nordstrand

Written by

SpareBank1

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

11.8K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade