Når hårete mål for rekruttering gruses på deltid

Lars Kirkhus
Feb 4, 2020 · 6 min read

Historien om hvordan SpareBank 1 Utvikling lykkes med felles strekkmål for rekruttering.

Mot slutten av 2018 fikk vi en monumental utfordring: Gode erfaringer med insourcing til utviklingsorganisasjonen over flere år gjorde at SpareBank 1 Utvikling ønsket å øke satsingen på rekruttering ytterligere for 2019. En god tanke, men ikke en vi var alene om. Markedet vi opererer i er krevende, og konkurransen om de flinke folkene er knallhard — med langt større etterspørsel enn tilbudsside. Særlig er dette tydelig i utviklermarkedet, der vårt behov er størst. Rekrutteringsapparatet vårt gikk allerede for full maskin. Det var ikke enkelt å se for seg hvordan vi skulle lykkes med en ambisiøs oppskalering. Strekkmålet som ble satt for 2019 ble imidlertid oppnådd allerede ila. september måned. For året totalt ble måloppnåelsen hele 138%. Hvordan var dette mulig?

Tydelige mål hjalp oss

For å hjelpe oss med å holde fokus over tid valgte vi en Objectives and Key Results-tilnærming. Arbeidet med å ta frem mål ble startet tidlig ved å kombinere dialog med ledelsen med input fra de som ville være involvert i rekrutteringen. Vårt objective ble “Leveransekraft i tverrfaglige team med høy andel ansatte utviklere og teamledere”. For å realisere dette kom vi fram til to målbare key results.

Det første var et strekkmål på hvor mange vi skulle ansette. Tallet var basert på selskapets overordnede mål, kombinert med at hver enkelt personalleder og teamleder ble utfordret på hva de kunne bidra med. Resultatet av denne “top down/bottom-up”-prosessen ble et key result om å ansette 21 personer ila 2019. Ambisjonen var på grensen til å være ubehagelig høy, og betydelig over resultatet for 2018. Det er verdt å merke seg at 2018 hadde vært vårt beste år for rekruttering noensinne. Vi visste rett og slett ikke helt hvordan vi skulle nå det nye målet. Derfor etablerte vi enda et key result som utfordret oss selv til å teste ut minst én ny måte å drive rekruttering på. For eksempel ved å teste ut en ny måte å treffe kandidater på. På denne måten forsøkte vi å sikre et tydelig spor for læring og videreutvikling av rekrutteringsprosessen vår.

Ambisjonen trigget forbedringer

Vårt strekkmål om 21 ansettelser gjorde at måten vi jobbet med rekruttering på måtte forbedres. Vi var nødt til å se nærmere på hele prosessen. På starten av året ble følgende elementer vurdert som sentrale for videreutvikling:

Beskjeden start styrket fokuset

Året startet tregt. Januar og februar måned kom og gikk uten at det resulterte i signeringer. Stemningen var imidlertid god. Takket være OKR-rytmen med tavlemøter for løpende fokus på både status og nødvendige tiltak styrket pipeline for kandidater seg jevnt og trutt. I mars ga arbeidet tydelig uttelling ved signeringer med hele fire ansatte. Vi var kommet skikkelig i gang, og modellen skulle etterhvert vise seg å fungere meget bra.

Antall signeringer fordelt på måneder i 2019.

Det var flere faktorer som bidro til denne utviklingen. Innføringen av fagdag hver torsdag for utviklere ble etterhvert mer kjent utenfor huset. Dette kom som et resultat av presentasjoner og erfaringsdeling på forskjellige eksterne arenaer, blogginnlegg skrevet av oss selv, artikler i media, samt tradisjonell “word of mouth”. Dette bidro til at flere kandidater var nysgjerrige på hvordan det var å jobbe i SpareBank 1 Utvikling. Videre var det nyttig for oss å kombinere spesialistannonser med mer generelle stillillingsannonser. Kombinasjonen gjorde at vi var var til stede i markedet stort sett hele tiden, samtidig som de fleste utviklerprofiler fant noe som passet for seg. Tilsiget av kandidater økte merkbart i perioden. Til tross for den beskjedne starten ble det ambisiøse målet oppnådd allerede i september. Det stoppet heller ikke der. Totalt endte vi opp med hele 29 ansettelser innen utgangen av året.

Viktige elementer for at vi lykkes

På slutten av året gjennomførte vi en retrospektiv for å identifisere styrker og svakheter på rekrutteringsarbeidet. Punktene under ble vurdert som tydelige styrker:

Oppsummering

Rekruttering hos oss er ikke outsourcet til en egen funksjon. Tvert imot er ekspertene på fagområdene, sammen med sentrale personer i de tverrfaglige teamene, i front — på deltid. Dette gjør at kandidater møter de man vil jobbe sammen med, og som er nærmest arbeidet som skal utføres. Kraften i dette og den distribuerte modellen, kombinert med et OKR-målbilde som ble en naturlig del av det vi fulgte med på i det daglige, skapte en sterk rekrutteringsmuskel. Denne var i stand til å favne over et bredt spekter av prosesser og kandidater. Dette gjorde det mulig å lykkes med et viktig mål for organisasjonen, basert på overkommelig deltidsarbeid hos hver enkelt som var involvert.

Vi liker utfordringer og har satt et nytt strekkmål på rekruttering for 2020 som er enda et steg opp fra fjoråret. Satsingen innebærer at arbeidet med å videreutvikle hvordan vi jobber med rekruttering fortsetter. For å lykkes med ytterligere skalering blir løpende forbedring med utgangspunkt i kundefokus sentralt for hvordan vi skal klare å tiltrekke oss de flinke folkene.

Skrevet av:

Kristoffer Berg

Lars Kirkhus

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store