Skal teknologi brukes av alle, må den utvikles av alle

I SpareBank 1 Utvikling er vi vårt ansvar bevisst: oppdraget vårt er å lage de beste løsningene for alle våre én million kunder. Én million mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse — og dermed svært ulike behov.

En vrien oppgave, tenker kanskje noen. Men jeg mener at SpareBank 1 er på god vei og at en av nøklene ligger i mangfold. Et utviklingsmiljø bestående av et bredt mangfold, belønner oss med innovasjon og løsninger som treffer bedre og mer relevant. I anledning kvinnedagen vil jeg særlig belyse behovet for flere kvinnelige utviklere.

Alle relevante perspektiver
I dag er det stor overvekt av mannlige utviklere i Norge. En utpreget homogen gruppe er lite bærekraftig for å utvikle de beste teknologiske løsningene. Det er derfor vi i SpareBank 1 Utvikling sier: Skal teknologi brukes av alle, må den utvikles av alle.

Utvikling av systemer og løsninger skal bidra til at samfunnet og hverdagen vår blir mer effektiv, lønnsom, bærekraftig, innovativ, enklere, smartere og mer rettferdig for alle. For å løse dette, trenger vi alle relevante perspektiver.

SpareBank 1 Utvikling er et likestilt selskap. Vi har selvsagt likelønn, mange kvinnelige ansatte og andelen kvinnelige ledere i selskapet gjenspeiler den generelle fordelingen mellom kjønnene. Men vi har virkelig et ønske om å også få tak i flere kvinnelige utviklere.

Strategisk og langsiktig satsing
Vi er altså ikke helt i mål med våre ambisjoner, og vi kommer ikke til å slå oss på brystet riktig ennå. Vi må rett og slett ta noen aktive grep for å øke rekrutteringen av kvinnelige utviklere. Dette jobber vi strategisk og langsiktig med. Målet er å tiltrekke oss en samling mennesker som sammen har best mulige forutsetninger for å lage gode løsninger for alle.

For å nå målet har vi blant annet mangfoldsforum i SpareBank 1 Utvikling og vi er med på å arrangere Girl Tech Fest, en teknologifest for jenter i 5. klasse. Dette tror vi er noen gode steg på veien til å utvikle enda bedre teknologi fremover. Vi er også alltid på jakt etter innspill til hvordan vi kan få et enda mer mangfoldig utviklingsmiljø.

En oppfordring til alle
Så vil jeg gjerne komme med en oppfordring på selveste kvinnedagen. La oss fremsnakke teknologiske fag i samtalen med unge jenter, ungdom på vei inn i studier og andre som har perspektiver vi trenger — nettopp for å kunne lage de aller beste løsningene, for absolutt alle.

Gratulerer med kvinnedagen!

--

--

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store