Torsdag er den nye lørdagen

Stian Conradsen
Aug 13, 2019 · 5 min read

For en utvikler i SpareBank 1 Utvikling er hver torsdag dedikert til fag. Vi kaller det enkelt og greit Fagdag. Denne dagen brukes til å ta kurs, teste ut nye teknologier, lage helt nye løsninger eller gjøre forbedringer på felles kode.

Vi ønsker å dele det vi jobber med. Derfor bruker vi også Fagdagen til å lage artikler som denne, og til å forberede foredrag.

Som utvikler i SpareBank 1 er du medlem av et kryssfunksjonelt team. Organisatorisk og faglig er du en del av Utvikleravdelingen. Utviklere, testere og designere jobber sammen i de tverrfaglige teamene, men hver torsdag forlater utviklerne teamet sitt. Denne dagen finner utviklerne sammen for å jobbe med fag. Vi forsøker på denne må å skape en felles utviklerkultur i SpareBank 1 Utvikling.

Image for post
Image for post
Utvikling kan være så mangt! Her presenteres Hjernebank 1

Kultur spiser strategi til frokost

Peter Drucker skal ha sagt at “Culture eats strategy for breakfast”. Kort fortalt mente Drucker at kultur alltid vil vinne over struktur. Vi trenger struktur, men kulturen må underbygge strukturen. På QCon i mars var jeg på et foredrag med Randy Shoup. Han påstår at “Kultur spiser strategi og organisering og teknologi og prosess og … til frokost.

Vi tror på en kultur der deling, åpenhet og psykologisk trygghet er fundamentene. Med basis i denne kulturen bygger vi en organisasjon som støtter opp under disse verdiene. Når vi møtes hver torsdag er vi med på bygge denne kulturen. Vi deler kunnskap . Vi lærer og feiler sammen. Vi sosialiserer og vi blir bedre kjent. På denne måten blir vi tryggere på hverandre. Dette gjør det igjen enklere å kommunisere på tvers av teamene. Vi tror også at en god kultur gjør at våre dyktige utviklere ønsker å fortsette å være en del av SpareBank 1 over tid. Fakta er at siden vi startet med fagdagen har ingen utviklere avsluttet hos oss. Samtidig har vi blitt 13 nye utviklere i avdelingen.

Når man har en kultur i teamet og en kultur i fagavdelingen, får man flerkulturelle utviklere. Om avstanden mellom “team-kultur” og “fag-kultur” er for stor, vil det kunne skape utfordringer. Resultatet kan bli at man ikke kjenner seg hjemme i fagavdelingen. Utvikleravdelingen i SpareBank 1 Utvikling er en ny avdeling. Når vi nå lager en felles kultur for denne avdelingen, må alle få være med å lage den. Fagdagen er en bra arena for dette. Vi har etablert to arbeidsgrupper. Den ene gruppen fokuserer på sosiale tiltak, mens den andre fokuserer på faglige tiltak. Dette har resultert i felles utflukter, middager og kodekata.

Sterke fagmiljø kan også være en utfordring. I en matriseorganiasjon kan det bli konflikt mellom teamene og fagavdelingene. Teamene er tett på kunden og har fokus på levere løsninger på en effektiv måte. For at et team skal bli effektivt jobbes det hele tiden teamkulturen. Stabilitet er et viktig element for effektive team. Endrer man sammensettning av personer i et team viser forskning at det tar tid å bygge effektiviteten opp igjen. Mye av grunnen er at endringer av denne typen påvirker den psykologiske tryggheten i teamet. Denne tryggheten er ikke bare nødvendig for å være effektiv, men også for innvoasjon (Edmondson, 2008). På bakgrunn av dette er det derfor veldig viktig at teamene er tett innvolvert når fagavdelingen ansetter nye utviklere. Teamtilhørighet bør være avklart før ansettelsesprosessen starter og en representant fra teamet bør være med på intervjuene. På denne måten tror vi at vi skal klare å ansette utviklere som passer kulturen i både teamet og fagavdelingen.

Snakk om kollega

For å bli enda bedre kjent, har vi hver torsdag en quiz som vi kaller for Snakk om kollega. Alle har delt noen hemmeligheter med vår quiz master Jan Erik Modal. På bakgrunn av hemmelighetens vanskelighetsgrad får man poeng for riktig svar, og ikke minst minuspoeng om man svarer feil. Dette er en artig måte å bli kjent på og et fint avbrudd fra fagfokuset.

Utviklerne gir tilbake

For en leder er det ingen enkel avgjørelse å la utviklerne bruke 20% av sin tid utenfor teamet. Det er derfor viktig å vise resten av organisasjonen hva man gir tilbake. Vi har valgt å forløpende publisere alle aktiviteter som kommer fellesskapet til gode på en delt liste.

Image for post
Image for post
Hva fagdagen brukes til

Måling

Fra første fagdag 13. desember i fjor, har vi målt tilfredshet med det sosiale og det faglige blant oss utviklere i SpareBank 1. Vi har brukt en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr svært lite tilfreds, og 5 betyr veldig tilfreds. Like før sommeren var det eksamen. Den ble gjennomført anonymt. Etter ett halvår med fagdag ønsket å måle hvor godt vi nå kjenner hverandre. Resultatet ble et gjennomsnitt på underkant av 80% riktige. Vi har dessverre ingen historiske resultater å måle mot. Vi vet derfor ikke om dette er et bra resultat, men magefølelsen tilsier at 80% riktige er bra.

Image for post
Image for post

Utviklingen på bare 5 måneder har vært formidabel. Vi startet med en lite tilfredstillende måling i desember med en gjennomsnitlig tilferdshet på 2.41 for det sosiale, og 2.91 for det faglige. Utover vinteren og våren har gjennomsnittet beveget seg opp på 3 tallet, både for det faglige og det sosiale. Vår siste måling, utført 16. mai, ga oss 4.16 for det sosiale. En økning på hele 79%! Den faglige tilfredsheten ble målt til 4.37. En økning på imponerende 44%.

Dette er tall vi er utrolig fornøyde med. Spesielt glad er vi for den høye scoren på det sosiale. Fagdagen må ta mye av æren for dette. Men også aktiviteter som vennegrupper og fagsamling med overnatting har hatt en innvirkning. Vennegruppene er en ren kopi av barneskolens opplegg, men i stedet for å hoppe på en trampoline sammen, så spiller vi dart eller spiser god mat.

Image for post
Image for post

Veien videre

Fagdagen var er et halvårlig eksperiment. Det er nå besluttet at dette er en fast aktivitet, og at vi skal bruke en dag i uken på fag. Det faktum at vi ikke har noen turnover og at vi i år skal ha fire bidrag på JavaZone, har vært med på å gjøre det enklere å ta denne avgjørelsen.

Synes du dette var interessant, så pratet jeg mye mer om dette teamet på JavaZone 2019. Foredraget finner du her.

Anbefalt litteratur

Jeg elsker å lese om kultur og organisasjon, og hver onsdag morgen møtes bankbokklubben for en kaffe og en bokprat. Av de bøkene vi har lest det siste året vil jeg spesielt trekke frem disse:

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store