Vår utviklerportal for PSD2 er klar!

Kristine Ursfjord
Mar 14, 2019 · 2 min read

Da er den her — den første viktige datoen for implementeringen av PSD2 i Norge: 14. mars. Dagen da vi kan boltre oss i nye utviklerportaler fra alle bankene, for å lese om, vurdere og teste API-er for PSD2s virkeområde: kontoinformasjon og betaling.

Nå kan du teste våre APIer
Fra 14. mars er SpareBank 1-bankenes utviklerportaler for PSD2 tilgjengelige, slik at det er mulig å teste de API-ene vi vil tilby som grensesnitt for PSD2. API-ene er basert på Berlin Group-standarden. Dette er den standarden som er mest benyttet for PSD2-implementering i Europa.

I utviklerportalen vil du finne dokumentasjon for våre API-er og få veiledning om hvordan du skal få tilgang. Husk at du trenger en konsesjon som betalingsfullmektig (PISP) eller opplysningsfullmektig (AISP), også for å kunne bruke sandboxen i utviklerportalen.

Vi ser på dette som et steg på veien mot en større satsning på open banking, og gleder oss til å se mange nye, gode løsninger for våre kunder fremover.

Pst! Dersom du har en kjempegod ide for en tjeneste for våre kunder som faller litt utenfor PSD2 området — ikke nøl med å ta kontakt med oss på apideveloper@sparebank1.no.

Utviklerportalene for våre 14 banker:

Hva er PSD2?
Om du er en av de som har klart å unnslippe oppstandelsen rundt PSD2, skal du få en kjapp innføring her.

PSD2, eller betalingstjenesteregulativet, betyr kort sagt at bankene er forpliktet til å tilby et sikkert grensesnitt der tredjeparter med konsesjon, med samtykke fra kunden, kan hente ut informasjon om konto, og utføre betalinger på kundens vegne.

En enkel brukerhistorie rundt dette, som allerede er implementert hos oss, er at du i Sparebank 1s mobilbank også kan se dine Sbanken-kontoer — hvis du er kunde begge steder. Du kan også se kontoer fra andre SpareBank 1-banker.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Kristine Ursfjord

Written by

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade