Velkommen til Bankbokklubben

Kristoffer Berg
Sep 20, 2019 · 3 min read

En hel klokketime dedikert til et spennende tema, med ivrig diskusjon blant vennlige og motiverte folk på søken etter innsikt og læring, i kombinasjon med en god kopp kaffe. Kan man egentlig starte dagen på en bedre måte?

Hver onsdag morgen møtes Bankbokklubben i SpareBank 1 Utvikling på en kafe i nærheten av kontoret for å prate om det siste kapittelet i en bok vi leser sammen. Hvorfor gjør vi dette?

Formålet med klubben er læring med en felles rytme gjennom fordypning i utvalgte bøker innen vårt interessefelt. Fremgangsmåten følger gjerne et slikt mønster:

 • Gruppen blir enige om valg av ny bok. Kandidatlisten inneholder som regel en rekke godbiter, og det smerter å måtte velge bort de fleste.
 • En avtalt del av boken leses på egenhånd, f. eks. et kapittel eller to.
 • På det ukentlige klubbmøtet diskuteres hovedpunktene i kapittelet. Hva betyr dette for oss i SpareBank 1 Utvikling, og hvordan kan vi teste ut elementer vi har lyst til å undersøke nærmere?
 • Rett som det er gjennomfører vi små eksperimenter og diskutere betydningen av funnene.
Bankbokklubben i SpareBank 1 Utvikling tar en pause i diskusjonen av hva boken Deep Work byr på av innsikt, muligheter og utfordringer.

Hvorfor fungerer dette for oss?

 • Vi jobber med utrolig mange flinke folk, og det er interessant og nyttig med bredden i perspektiv dette skaper.
 • Man kommer dypere i materialet gjennom diskusjon og repetisjon.
 • Innsatsen som legges ned gjøres overkommelig ved å dele opp en bok i mindre bolker.
 • Det blir enklere å lese ved en positiv forpliktelse i det å møtes for å jobbe videre med materialet sammen.
 • Man kommer i kontakt med interessante temaer og tilegner seg innsikt man trolig ellers ikke ville oppnådd på egenhånd.
 • Vi pleier en felles interesse i det å fordype seg i fag og læring innen vårt fagområde.
 • Det er hyggelig å være sammen. Vi styrker samholdet i gruppa og lærer hverandre å kjenne enda bedre. Dette skjer på tvers av grupperingene vi jobber mest i.
Med mange sterke kandidater er nåløyet trangt for å bli valgt som felles bok i Bankbokklubben.

Bankbokklubbens opprinnelse kan spores tilbake til da det interne utviklingsmiljøet i selskapet ble etablert. I løpet av denne perioden ble en lesesirkel benyttet for å gå gjennom og jobbe med innholdet i boken The Toyota Way. Hver enkelt leste først et kapittel for seg, som så ble diskutert i gruppen med fokus på hva innholdet betydde for miljøet vårt. Dette skapte en felles plattform, og ga mye energi, til arbeidet med hvordan arbeidsprosesser og -miljø ble etablert og videreutviklet. Da siste kapittel var avsluttet, og boken lagt til side, var det flere oss som kjente på den samme følelsen. Den positive dynamikken fra lesesirkelen ville vi svært gjerne beholde. Dermed gikk det ikke lang tid før Bankbokklubben var etablert.

Her er et utvalgt av våre favorittbøker:

For tiden leser klubben boken Deep Work og diskuterer ting som: Hva er et godt mønster for bruk av tiden vår, for hver enkelt og for gruppene man er del av? Hva er gode strategier for å oppnå en slik tilstand for kunnskapsarbeidere? Hvordan bør vi måle bruk av egen tid, og hvilke eksperimenter kan vi enkelt gjennomføre for å etablere data og innsikt?

Plutselig er en time over. Tiden formelig fløy avgårde, og vi er klare for å gyve løs på resten av dagen. Vel vitende om at nok et spennende kapittel venter for Bankbokklubbens medlemmer i uken som kommer.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Kristoffer Berg

Written by

Utviklingstjener @ SpareBank 1

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

More From Medium

More on Organisasjonsutvikling from SpareBank 1 Utvikling

More on Organisasjonsutvikling from SpareBank 1 Utvikling

Når hårete mål for rekruttering gruses på deltid

More on Utvikling from SpareBank 1 Utvikling

More on Utvikling from SpareBank 1 Utvikling

Er du utvikler? Gratulerer med sikkerhetsjobben!

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade