Velkommen til Bankbokklubben

Kristoffer Berg
Sep 20, 2019 · 3 min read

En hel klokketime dedikert til et spennende tema, med ivrig diskusjon blant vennlige og motiverte folk på søken etter innsikt og læring, i kombinasjon med en god kopp kaffe. Kan man egentlig starte dagen på en bedre måte?

Hver onsdag morgen møtes Bankbokklubben i SpareBank 1 Utvikling på en kafe i nærheten av kontoret for å prate om det siste kapittelet i en bok vi leser sammen. Hvorfor gjør vi dette?

Image for post
Image for post

Formålet med klubben er læring med en felles rytme gjennom fordypning i utvalgte bøker innen vårt interessefelt. Fremgangsmåten følger gjerne et slikt mønster:

 • Gruppen blir enige om valg av ny bok. Kandidatlisten inneholder som regel en rekke godbiter, og det smerter å måtte velge bort de fleste.
 • En avtalt del av boken leses på egenhånd, f. eks. et kapittel eller to.
 • På det ukentlige klubbmøtet diskuteres hovedpunktene i kapittelet. Hva betyr dette for oss i SpareBank 1 Utvikling, og hvordan kan vi teste ut elementer vi har lyst til å undersøke nærmere?
 • Rett som det er gjennomfører vi små eksperimenter og diskutere betydningen av funnene.
Image for post
Image for post
Bankbokklubben i SpareBank 1 Utvikling tar en pause i diskusjonen av hva boken Deep Work byr på av innsikt, muligheter og utfordringer.

Hvorfor fungerer dette for oss?

 • Vi jobber med utrolig mange flinke folk, og det er interessant og nyttig med bredden i perspektiv dette skaper.
 • Man kommer dypere i materialet gjennom diskusjon og repetisjon.
 • Innsatsen som legges ned gjøres overkommelig ved å dele opp en bok i mindre bolker.
 • Det blir enklere å lese ved en positiv forpliktelse i det å møtes for å jobbe videre med materialet sammen.
 • Man kommer i kontakt med interessante temaer og tilegner seg innsikt man trolig ellers ikke ville oppnådd på egenhånd.
 • Vi pleier en felles interesse i det å fordype seg i fag og læring innen vårt fagområde.
 • Det er hyggelig å være sammen. Vi styrker samholdet i gruppa og lærer hverandre å kjenne enda bedre. Dette skjer på tvers av grupperingene vi jobber mest i.
Image for post
Image for post
Med mange sterke kandidater er nåløyet trangt for å bli valgt som felles bok i Bankbokklubben.

Bankbokklubbens opprinnelse kan spores tilbake til da det interne utviklingsmiljøet i selskapet ble etablert. I løpet av denne perioden ble en lesesirkel benyttet for å gå gjennom og jobbe med innholdet i boken The Toyota Way. Hver enkelt leste først et kapittel for seg, som så ble diskutert i gruppen med fokus på hva innholdet betydde for miljøet vårt. Dette skapte en felles plattform, og ga mye energi, til arbeidet med hvordan arbeidsprosesser og -miljø ble etablert og videreutviklet. Da siste kapittel var avsluttet, og boken lagt til side, var det flere oss som kjente på den samme følelsen. Den positive dynamikken fra lesesirkelen ville vi svært gjerne beholde. Dermed gikk det ikke lang tid før Bankbokklubben var etablert.

Her er et utvalgt av våre favorittbøker:

For tiden leser klubben boken Deep Work og diskuterer ting som: Hva er et godt mønster for bruk av tiden vår, for hver enkelt og for gruppene man er del av? Hva er gode strategier for å oppnå en slik tilstand for kunnskapsarbeidere? Hvordan bør vi måle bruk av egen tid, og hvilke eksperimenter kan vi enkelt gjennomføre for å etablere data og innsikt?

Plutselig er en time over. Tiden formelig fløy avgårde, og vi er klare for å gyve løs på resten av dagen. Vel vitende om at nok et spennende kapittel venter for Bankbokklubbens medlemmer i uken som kommer.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store