Vi tror på kryssfunksjonelle team

Kristoffer Berg
Sep 8, 2017 · 4 min read

SpareBank 1 har siden 2013 gjort store endringer på hvordan systemutvikling av selvbetjente bank- og forsikringsløsninger utføres. Vi har gått fra et stort tradisjonelt forvaltningsteam, vannfall-basert utvikling, sjeldne releaser og monolittisk arkitektur, til hyppigere leveranser og mikrotjeneste-inspirert arkitektur kombinert med en distribuert teammodell. Denne artikkelen forteller om bærebjelken i endringene vi har gjort — de kryssfunksjonelle teamene.

Hva ønsket vi å oppnå

Hovedmålene for omorganiseringen av vår systemutvikling var:

 • Evne til å skalere opp operasjonen til å møte hypotesen om signifikant økte behov, særlig innen selvbetjente web-baserte tjenester, da konkurransen i dette markedet var akselererende.
 • Fleksibilitet til å ta egne valg, både teknisk og forretningsmessig, uten avhengighet til store leverandører, og gjennom dette sikre å være i stand til å fokusere på det kundene og forretningssiden til enhver tid er opptatt av.
 • Effektiv systemutvikling for å kunne levere økt verdi for mindre penger.

Vi skjønte raskt at også disse målene ble viktige:

 • Fokus på flyt i arbeidet og økt fart på leveranse-løpet for å skape raskere tilbakemelding fra produksjon og reell kundeadferd
 • Bygge en kultur for kontinuerlig forbedring og læring for å best mulig håndtere det løpende behovet for endring

Hva har vi lært så langt

Overgangen til ny modell har vært stor, og vi har i løpet av de siste årene etablert stadig flere kryssfunksjonelle utviklingsteam med utgangspunkt i forretningssidens behov. Vi teller i dag over ti team som jobber med de tradisjonelle selvbetjeningsløsningene våre, samt flere team som jobber med nye frittstående løsninger — som for eksempel www.spleis.no.

Her er noen erfaringer vi har gjort oss om hvilke rammer vi må gi teamene våre for at de skal fungere best mulig:

 • Et effektivt team har særlig behov for å ha all kompetanse for å levere på sitt ansvarsområde inkludert i teamet. I hovedsak betyr dette at man har de rette rollene og kompetansen representert i teamet. Hos oss er alle team satt opp med følgende roller: Produkteierskap (Systemeier og Systemansvarlig), Teamleder, Tech lead, Utvikler, Tester/testleder, Interaksjonsdesigner og Grafisk designer.
 • Et effektivt team kan ikke ha for mye avhengigheter utenfor teamet for å leverer på ønskene fra forretningssiden. Vi jobber derfor strukturert med å sikre at vi reduserer avhengighetene mellom ulike team og til roller utenfor teamene.
 • Et motivert team har et tydelig definert ansvarsområde, samt både tillit og myndighet til å utøve dette ansvaret.
 • Et team settes best mulig stand til å lykkes med sitt oppdrag om man plasseres fysisk sammen for god kommunikasjon, samhandling og felles fokus.
 • Et effektivt team får jobbe sammen over tid for å bygge teamet og kompetansen på domenet de leverer innenfor.

Ved å sørge for disse rammene rundt et kryssfunksjonelt team er vår erfaring at det skaper eierskap og motivasjon, der teamet har et “vugge til grav”-perspektiv på løsningene man arbeider på, kombinert med et “ende til ende”-perspektiv på sin verdikjede.

Dette fører igjen til effektiv samhandling, der teamet sitter i førersetet for å etablere og videreutvikler sin arbeidsprosess. Her har teamene våre betydelig frihet, innenfor felles rammer. Dette fordi vi har tro på at de som er nærmest arbeidet har best forutsetninger for å optimalisere sin egen utviklingsprosess.

Over tid blir teamet meget sterkt på sitt område, noe som gir trygghet og et godt grunnlag for videre læring og innovasjon.

Veien videre

Nå jobber vi med å sette teamene våre i stand til å ta ansvar for enda mer av verdikjedene de leverer på. Her er det særlig to områder som er i fokus:

 • Tettere samarbeid med forretningssiden
 • Økt samhandling med drift, der involvering og ansvar for løsningene i produksjon er nøkkelord

Vi ønsker å dele av erfaringene vi gjør oss, og vil skrive mer om utvalgte temaer på denne siden. Heng med så får du vite mer om reisen vi er på og hvordan det er å jobbe i SpareBank 1.

Hilsen

Jostein og Kristoffer


Originally published at labs.sparebank1.no on September 8, 2017.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Kristoffer Berg

Written by

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade