Image for post
Image for post

Most FAQ — czym jest Spark & Mortar?

Marek Jankowski
Jan 14, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post
Inspekcja pierwszej wersji opakowań suplementów BrainSociety.
Image for post
Image for post
Unboxing naszych prokognitywnych suplementów BrainSociety.
Image for post
Image for post
Zorganizowany przez Spark & Mortar panel ekspertów „Zdrowie mózgu”, w trakcie którego najtęższe umysły w swoich dziedzinach dzieliły się z nami swoją wiedzą.

Spark & Mortar

Eksplorujemy nowe możliwości, jakie przed branżą zdrowia…

Marek Jankowski

Written by

CEO of Spark & Mortar, a startup that enables people to enjoy better and healthier lives. Passionate about leadership, team & organizational development.

Spark & Mortar

Eksplorujemy nowe możliwości, jakie przed branżą zdrowia otwierają cyfrowe technologie i opowiadamy o metodach pracy zespołu Spark & Mortar —inkubatora nowych produktów poprawiających jakość życia.

Marek Jankowski

Written by

CEO of Spark & Mortar, a startup that enables people to enjoy better and healthier lives. Passionate about leadership, team & organizational development.

Spark & Mortar

Eksplorujemy nowe możliwości, jakie przed branżą zdrowia otwierają cyfrowe technologie i opowiadamy o metodach pracy zespołu Spark & Mortar —inkubatora nowych produktów poprawiających jakość życia.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store