Vi spiller Disc Jam og Division: Underground | Fredagssnacks!

Alexander Eliesen
Mar 17, 2017 · 1 min read

Fremover tester vi å trekke ut små snacks fra mandagssprellet vårt til de som liker å kose seg meg noe kort og greit på fredagskvelden :)

Vi tester oss selv som esportutøvere i nye Disc Jam:

Når vi ga opp det så tok vi en runde med The Divisions Underground — der møtte vi det mest skumle av alt — glitcher!

Om du vil se hele spilløkten så finner du den under Mandagssprell!

Du kan også se oss spille live på Twitch på mandager.

Spilltelegrafen

Gretne gamle gamere som snakker om spill og kultur

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade