Vi spiller Overwatch! | Fredagssnacks!

Alexander Eliesen
Mar 24, 2017 · 1 min read

Denne fredagen kan du henge med oss mens vi spiller noen runder Overwatch. Dette var ikke en planlagt snacks, men vi var raske på shareknappen når vi skjønte at vi ville dele disse rundene med dere :) Enjoy!

Spilltelegrafen

Gretne gamle gamere som snakker om spill og kultur

Alexander Eliesen

Written by

I play the best games. Boardgames, videogames, mindgames, you name it.

Spilltelegrafen

Gretne gamle gamere som snakker om spill og kultur

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade