Achterklap

Ik loop haar achterna
ze doet alsof ik niet besta,
negeert mijn steelse blikken
ofschoon haar beide billen
steeds instemmend naar me knikken

Soms ligt ze op haar zij
- haar ranke rug naar mij -
haar onverschilligheid te veinzen
terwijl haar achterwerk zowaar
uitdagend ligt te grijnzen

Ik zit achter haar aan
onmogelijk te blijven staan
wanneer haar ronde wangen
mij tersluiks de indruk geven
dat ze naar mijn hand verlangen

© copyright Joris De Brucker

Like what you read? Give Joris De Brucker a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.