Henna op mijn huid

je zal een bloem zijn
met een kronkel

een complex en sierlijk bladpatroon
dat vrolijk overwoekert

je zal in mij vervagen
tot ik weer wat naakter ben

en nog voor ik aan je wen
strekt een nieuwe krul zich uit

als henna op mijn huid

© copyright Joris De Brucker

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.