Ik ben de man

Ik ben een knappe man
vol zelfvertrouwen
debonair

Mijn pit en nonchalance
zijn perfect
complementair

Niemand die me niet
om mijn goed
voorkomen benijdt

Helaas heb ik
acute vlagen van
onzichtbaarheid

© copyright Joris De Brucker

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.