In bed

de liefde van de jongen
bleek mechanisch
uit de veren
ze piepten zo
de ouden zongen

© copyright Joris De Brucker

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.