Tierig

ik smeer mijn woorden open
meet ze gretig grote ogen aan

mijn dromen zijn rustiek
en van doorluchtigheid verstoken

ik lig gekruld en grillig,
innig aan je borst gedrukt

je verbeelde stem te horen
is koren op de molen

© copyright Joris De Brucker

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.